จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
จำแนกตามระดับการศึกษาและสถานศึกษา
สำนัก กศน.จังหวัดเชียงใหม่
ที่ สถานศึกษา ระดับการศึกษา รวม
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ 72 204 390 666
2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง 0 52 73 125
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงดาว 57 41 74 172
4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยเต่า 4 28 54 86
5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด 16 62 88 166
6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง 14 50 89 153
7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว 29 30 57 116
8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม 80 125 211 416
9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่อาย 15 39 70 124
10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม 39 138 135 312
11 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง 11 47 75 133
12 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง 26 29 71 126
13 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย 11 57 70 138
14 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง 8 78 72 158
15 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง 0 11 23 34
16 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี 42 0 74 116
17 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง 9 17 75 101
18 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอออมก๋อย 10 27 23 60
19 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฮอด 7 26 71 104
20 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยปราการ 5 27 24 56
21 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง 0 0 53 53
22 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแหง 31 19 22 72
23 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน 20 47 75 142
24 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ 6 19 28 53
  รวม 512 1173 1997 3682