เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เรียนฟรี

อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2561


กศน.อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เรียนฟรี
ระดับ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
รอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม ของทุกปี
รอบที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน ของทุกปี
หลักฐานการสมัครเรียน
บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ 
** (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ 
** (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ 
** (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
หลักฐานทางการศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับสำเนา 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สมัครได้ ณ กศน.ตำบลในพื้นที่ และ กศน.อำเภอใกล้บ้านท่าน



เข้าชม : 1555


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 10 / มิ.ย. / 2563
      โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด 10 / เม.ย. / 2561
      การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เรียนฟรี 10 / เม.ย. / 2561
      ระเบียบการยืมหนังสือ / สื่อ 15 / มิ.ย. / 2555
      ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน โครงการ \\\"ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน\\\" 29 / มี.ค. / 2555