[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

                                                                                                                    

โครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอดอยหล่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ
……………………………………………………..
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอดอยหล่อ
 
๒. หลักการและเหตุผล
                   การอ่าน มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของประชากรอีกทั้งการอ่านยังได้ถูกจัดให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยแต่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่านและไม่รู้จักใช้การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
ดังนั้น กศน.อำเภอดอยหล่อ จึงมีความต้องการที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลักษณะของรถโมบาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นการกระตุ้น จูงใจและเสริมสร้างให้ประชาชนรักการอ่าน และมีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งจะเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายและต่อเนื่องและเป็นการศึกษา ค้นคว้าให้เป็นคนคิดเป็น ทำเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

๓. วัตถุประสงค์
          ๓.๑ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
                ๓.๒ เพื่อกระตุ้น จูงใจและเสริมสร้างให้ประชาชนรักการอ่าน
                ๓.๓ เพื่อฝึกให้เป็นคนคิดเป็น ทำเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
 
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอดอยหล่อ และประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอดอยหล่อ
เชิงคุณภาพ
                   - การส่งเสริมการอ่านเป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนใช้พบปะพูดคุยทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน
                    - ห้องสมุด กศน.อำเภอดอยหล่อ พัฒนาระบบการให้บริการและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดึงดูด เร้าใจ และมีชีวิตชีวา  

 
๕. วิธีดำเนินการ

 
กิจกรรม
สถานที่ดำเนินการ
ผู้ร่วมกิจกรรม
ผลที่ได้รับ
๑. สำรวจความต้องการ
พื้นที่ในอำเภอ
ดอยหล่อ
เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ
- ได้รับข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงาน
๒. ประชุมคณะทำงาน
พื้นที่ในอำเภอ
ดอยหล่อ
บุคลากร/กศน.อำเภอดอยหล่อและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- ได้แนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรม
๓. เสนอโครงการ
พื้นที่ในอำเภอ
ดอยหล่อ
บุคลากร/กศน.อำเภอดอยหล่อและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- โครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอดอยหล่อ
๔. ประสานงานเครือข่าย/วิทยากร
กศน.อำเภอดอยหล่อ
บุคลากร/กศน.อำเภอดอยหล่อ/วิทยากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๕. ดำเนินงานตามกิจกรรม
พื้นที่ในอำเภอ
ดอยหล่อ
นักศึกษา กศน.อำเภอดอยหล่อ นักเรียน และประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอดอยหล่อ
- กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ
๖. ติดตามผลการดำเนินงาน
พื้นที่ในอำเภอ
ดอยหล่อ
บุคลากร/กศน.อำเภอดอยหล่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กศน.อำเภอดอยหล่อ
- ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของโครงการ
๗. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
กศน.อำเภอดอยหล่อ
บุคลากร/กศน.อำเภอดอยหล่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีต่อไป

 
 
๖. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔จำนวน ๔๘,๑๒๖ บาท(สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
- สำรวจความต้องการ
/
 
 
 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน
/
/
/
/
- ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
 
 
 
/

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
  
๑.นางสาว รัชดาภรณ์   ผัดเวียง
 
๙. หน่วยงานและเครือข่าย
    ๙.๑อบต.ดอยหล่อ
     ๙.๒เทศบาล ตำบลสันติสุข
     ๙.๓เทศบาล ตำบล สองแคว
     ๙.๔เทศบาลตำบล ยางคราม
    ๙.๕พัฒนาชุมชน
    ๙.๖สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ
    ๙.๙ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ
 
๑๐. โครงการที่เกี่ยวข้อง
                -
๑๑. ผลลัพธ์
       ๑๑.๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
       ๑๑.๒ กระตุ้น จูงใจและเสริมสร้างให้ประชาชนรักการอ่าน
       ๑๑.๓ ผู้รับบริการคิดเป็น ทำเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

๑๒. การติดตามประเมินผลโครงการ
          - แบบประเมินความพึงพอใจ
         - แบบประเมินผลโครงการ
 
                                        ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
                                                     นางสาวรัชดาภรณ์ ผัดเวียง
 

                                        ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                    ( นางบัวแก้ว ดูใจ )
                                                    ครูชำนาญการ
 
                                    ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                                 ( นางสาวจารุณี มหาวันสุ )
                              ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ
 
 


เข้าชม : 1114
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนเชียงใหม่-ฮอด  ตำบลดอยหล่อ    อำเภอดอยหล่อ   จังหวัดเชียงใหม่   โทรศัพท์ 0-5336-9678 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี