[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : พระราชสำนัก
หัวข้อเรื่อง : วันแม่แห่งชาติ

พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


 
 

ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ความหมายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


          - อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า

          - อักษร "ส" สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ

          - อักษร "ก" สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ

          - พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเป็นสีแห่งศรีของวันพระราชสมภพ
ดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ
ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี
สื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ขนาบซ้าย-ขวา
พระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว ๗ ชั้น
เป็นฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


          - การนำดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจ
รอบอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. สื่อถึง

การร้อยเรียงดวงใจอย่างกลมเกลียวถวายพระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน
ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจชาวไทยทั้งชาติและผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐยิ่งต่อลูกคือประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ให้พ้นจากความทุกข์ยาก และมีอาชีพเลี้ยงตน


          - รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย-ขวา หมายถึงพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์
ลวดลายไทย หมายถึงพระปรีชาชาญยิ่งด้านศิลปวัฒนธรรม
พระราชทานกำเนิดศิลปาชีพ และทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทย
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ


          - เลขไทย ๙๐ ภายใต้มาลัยหัวใจ หมายถึงเลขมงคล
อันเป็นอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาบรรจบครบ ๙๐ พรรษา
ผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องาน
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
*****************************

 วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี
เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติแห่งชาติขึ้นครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๖ ที่สวนอัมพร จนกระทั่งได้มีการงดการจัดวันแม่ขึ้น
เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพราะบ้านเมืองไม่สงบและพร้อมที่จะจัดงาน
ทำให้ต้องงดงานวันแม่ในปีต่อมา และเมื่อเหตุการณ์สงครามสงบลง
มีการพยายามที่จะจัดงานวันแม่ขึ้นมาอีกจากหลายๆหน่วยงาน
แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และเปลี่ยนการจัดงานไปหลายครั้ง

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ ก็มีการจัดวันแม่
โดยการรับรองจากรัฐบาล คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ และทำให้ต้องหยุดเรื่องการจัดงานวันแม่อีกครั้ง
เหตุเพราะกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน


ต่อมาได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕
โดยสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น ก็ต้องหยุดไปอีก
และในปี พ.ศ.๒๕๑๙ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน
ซึ่งได้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ 
จากหนังสือของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อแม่หลวงของปวงชน
พิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
มีข้อความตอนหนึ่งเทิดพระเกียรติไว้ว่า

“แม่ที่ดีย่อมรู้จักส่งเสริมธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
เพราะแม่ทราบดีว่าถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นไทยที่แท้จริง
จะมิปรากฏอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา

หญิงไทยทุกคน ย่อมจะมีคุณลักษณะต่างๆ ของแม่ที่ดีดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการศึกษาและการฝึกอบรม
แต่จะหาหญิงใดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการเสมอเหมือน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นั้นไม่ง่ายนัก
ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ว่าทรงเป็นแม่หลวงของปวงชน ผู้ทรงเป็นศรีสง่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของบ้านเมืองและของประชาชนชาวไทยทั้งมวล”

ความสำคัญของวันแม่
วันแม่แห่งชาติ
 
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่ 
ผู้ให้กำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดิน
เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต
คือ บุคลลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น
แม่ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ
ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

ในประเทศไทย ทางราชการจะมีการจัดงานวันแม่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในฐานะแม่ของแผ่นดิน พร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบรางวัล 
แม่ดีเด่น ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก รวมถึงแม่คนอื่นๆ ในแต่ละปีอีกด้วย

ดอกมะลิ

เป็นที่รู้กันว่า “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ
เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทย
ดั้งเดิมคนไทยนิยมนำดอกมะลิไปบูชาพระในวันพระ
และวันสำคัญทางศาสนา เพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมยาวนาน
ออกดอกได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการนำไปผลิตเป็นกลิ่นต่างๆ
ที่มีฤทธิ์เป็นยาหอมอย่างดีของไทยเรา

ดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ ที่แม่มีต่อลูก และมีอย่างยาวนานตลอดไป
เสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวนตลอดทั้งวันทั้งคืน
ในประเพณีไทยการไหว้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลัก
และในบางแห่งได้มีการนำดอกมะลิทำเป็นเข็มกลัด ติดที่ปกเสื้อหรืออกเสื้อ
เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ

 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ความว่า

"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา
ประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"


ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล กานต์นภัส แสนยศ บรรณารรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด
----------------------------------------------------------------------------เข้าชม : 319


พระราชสำนัก 5 อันดับล่าสุด

      ลงนามถวายพระพร 18 / ธ.ค. / 2565
      ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 12 / ต.ค. / 2565
      วันแม่แห่งชาติ 3 / ส.ค. / 2565
      วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 / ก.ค. / 2565
      วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 14 / ก.ค. / 2564


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี