[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 
 
 
 
 
ประวัติของห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด

เมื่อปี พ.ศ.2516 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด เดิมตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านเชิงดอยซึ่งอยู่ในความดูแลขอสำนักงานศึกษาธิการอำเภอดอยสะเก็ด จากนั้นต่อมาห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดได้มีการโอนย้ายให้ขึ้นอยู่กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน   คนแรกชื่อ นางสาวสุพิณ ศรีเกี่ยวฟั่น นักการภารโรงประจำห้องสมุดชื่อ นางสุพัตรา ชัยพูล ในปีพ.ศ.2537 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดได้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าศูนย์คนแรกได้แก่ นายทองคำ ยัติสาร
 
ในปี พ.ศ.2538 ได้ย้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอไปที่อาคารสอบธรรมสนามหลวง วัดดอยสะเก็ดเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชน
 
 
ในปี พ.ศ.2539 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2539 จำนวน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด โดยใช้สถานที่สนามกีฬาเทศบาลอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวจากที่ราชพัสดุโดยใช้เนื้อที่จำนวน 300 ตารางวา คือสถานที่ตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดในปัจจุบัน ดำเนินการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ 180 ตารางเมตร สูง 3.00 เมตร ก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 2540 หัวหน้าศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอยสะเก็ดคือ นางวิภาดา เจริญลาภ บรรณารักษ์คือ นางสาวสุพิณ  ศรีเกี่ยวฝั้น

ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ผู้บริหาร กศน.อำเภอดอยสะเก็ด ดร.ประภาภรณ์  คำโอภาส  บรรณารักษ์ คิอ นางกานต์นภัส  แสนยศ ได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดให้เป็น "ห้องสมุดมีชีวิต" 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีการนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงาน กศน./สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนการปฏิบัติการ มีการนำแนวคิดเชิงระบบ ( System Concept - IPO)
 มาใช้ในกระบวนการทำงาน มีการเก็บข้อมูลย้อนกลับ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง การจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด มีการประสานการทำงานร่วมกันของบุคลากร กศน.อำเภอดอยสะเก็ด บรรณารักษ์ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกห้องสมุด นักศึกษา กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องสมุดและกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ รูปแบบเดิมๆ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน เป็นห้องสมุด WOW 6 G ตามนโยบาย กศน. WOW 6G คือ Good Librarian, Good Place,Good Activities, Good Partnership, Good Innovation, Good Learning Center จัดมุมส่งเสริมการอ่านให้มีความน่าสนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ส่งเสริมการเพิ่มอัตราการอ่าน สร้างสรรค์กิจกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ทันเหตุการณ์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีการนำสื่อ E-Book, QR Code, AR, Application เชียงใหม่ไลบรารี่ (CMILB) มาใช้ร่วมในการจัดกิจกรรม สอดแทรกกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับบริการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Website, Facebook, ช่อง Youtube, Line group ของห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้เข้าประชาชนในทุกๆกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย ในทุกที่ ทุกเวลา
 ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัล
1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัลระดับภาค รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 รับมอบจาก ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ในงานการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. เขตภาคเหนือ ประจำปี 25622. ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลที่ 1 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม รับมอบจาก นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562


  
ปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัล
1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด สาขาหน่วยงาน/สถานศึกษา ประเภท “ห้องสมุดประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2562 รับมอบจาก นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

 

2. นางกานต์นภัส แสนยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัลที่ 1  ระดับจังหวัด สาขาบุคลากร กศน.อำเภอ ประเภท "บรรณารักษ์ดีเด่น" ประจำปี 2562 รับมอบจาก นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563


3. นางกานต์นภัส แสนยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัลที่ 1 การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ประเภท "บรรณารักษ์ดีเด่น" สาขาบุคลากร กศน.อำเภอ/เขต โดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ รับมอบจากนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. ในงานการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. เขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 


4. นางกานต์นภัส แสนยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ สาขาบุคลากร กศน.อำเภอ/เขต ประเภท "บรรณารักษ์ดีเด่น" ประจำปี 2562 โดยสำนักงานส่งเสริมการอศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบจากนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 สถานที่ตั้ง   555 หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
 
 
โทรศัพท์    053 - 495500 ,  Fax   053 – 496147
 
 


เข้าชม : 3352
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
บาคาร่า Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี