[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
 
บริการต่างๆ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด

          
 
 
 
ด้านการบริการภายใน/ภายนอกห้องสมุด
 
 
 
การบริหารงานด้านต่าง ๆ
 
 
งานธุรการ
 
1. จัดทำแผนดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดประชาชนฯ
 
2. จัดทำหนังสือรับ- หนังสือส่ง
 
3. โต้ตอบหนังสือทั้งภายในราชการและนอกราชการ
 
4. จัดทำระเบียบสื่อความรู้ทุกประเภท ทุกชนิด จัดทำระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
 
5. จัดทำหนังสือ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
6. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
7. จัดทำสมุดยืม – คืน หนังสือในห้องสมุดประชาชนฯ
 
8. จัดทำหนังสือบันทึกผู้มาใช้บริการห้องสมุดประชาชนฯ
 
9. จัดทำหนังสือรับหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลทั้ง 14 ตำบล
 
10. จัดทำหนังสือบันทึกผู้มาใช้บริการสืบค้น INTERNET
 
11. ติดต่อประสานงานที่เกี่ยงข้อง
12.  อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
1. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชน
 
2. รักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ห้องสมุด ห้องน้ำ
 
3. ประชาสัมพันธ์การบริการและจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน
 
4. จัดเก็บสถิติการให้บริการและดำเนินการ
 
5. วางแผนพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
 
6. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ข้อขี้แจงและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
 
7. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร เครือข่าย  ที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้าน และแหล่งความรู้ ในการจัดและให้บริการสื่อความรู้ต่าง ๆ การดำเนินงานและการบริการของห้องสมุดประชาชน
 
8. ประสานงานกับคณะกรรมการห้องสมุด องค์กรชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน
 
9. ติดตามผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุดประชาชนจัดเก็บสถิติและจัดทำรายงานประจำปี
 
 
งานด้านเทคนิคห้องสมุด
 
1. รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
2. ผลิตบัตรสมาชิกห้องสมุดพร้อมเคลือบบัตรสมาชิก
 
3. ประทับตรา ลงทะเบียนหนังสือ และสื่อทุกประเภทที่อยู่ในห้องสมุด
 
4. จัดทำระบบสืบค้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาในรูปแบบประทับตรารายการ
 
5. จัดหนังสือขึ้นชั้นให้เป็นระเบียบ ดูแลรักษาหนังสือตลอดเวลา
 
6. ทำการซ่อมแซม เย็บเล่ม บำรุงรักษาหนังสือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้พร้อมบริการตลอดเวลา
 
7. สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของห้องสมุด ลงทะเบียนควบคุมตามระเบียบ
 
8. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออื่นๆ  และติดบาร์โค้ด
 
 
 
งานด้านบริการ
 
งานบริการภายในห้องสมุด
 
1. จัดซื้อสื่อ หนังสือ สำหรับบริการประชาชน
 
2. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด เช่น ให้บริการยืม – คืนหนังสือ สื่อ และแนะนำหนังสือน่าอ่าน เป็นต้น
 
3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้บริการสืบค้นข้อมูล Internet และสอนการใช้ Computer เบื้องต้น
 
4. ทำความสะอาดและรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ทั้งในส่วนของห้องสมุดและห้องสุขา ให้ถูกสุขอนามัย
 
5. ประชาสัมพันธ์การบริการและจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน
 
6. จัดเก็บสถิติการให้บริการและดำเนินการ
 
7. วางแผนดำเนินงานห้องสมุดประชาชนและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
 
8. ให้บริการสื่อโทรทัศน์จากสัญญาณดาวเทียม
 
9. ให้บริการข้อมูลชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานของ กศน.ตำบลซึ่งมีมุมหนังสือบริการประชาชนอยู่
 
10.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ขอความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เป็นต้น
 
งานบริการภายนอกห้องสมุด
 
1. ให้บริการหนังสือ/วารสาร ณ จุดบริการประชาชนทั่วไป  เช่น  ในสำนักทะเบียน  
 
อ.ดอยสะเก็ด , โรงพยาบาลดอยสะเก็ด,ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเชิงดอย, เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด,ธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ด
 
2. ให้บริการหนังสือวารสารหมุนเวียนไปยังศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าไปรับบริการมุมหนังสือใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนั้นๆ
 
3. จัดบู๊ธหนังสือเคลื่อนที่ทุกเดือนร่วมกับกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 
4. จัดกิจกรรมห้องสมุดสร้างอาชีพ นำหนังสือไปแนะนำและทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน
 
5. จัดกิจกรรมร่วมกับครูอาสาและครูศูนย์การเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ดอย่างสม่ำเสมอ
 
 
งานกิจกรรมห้องสมุด
 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 
1.1      จัดทำโครงการกิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
 
1.2      จัดทำโครงการกิจกรรมตะกร้าหน้าอ่าน
 
1.3      จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน
 
1.4      จัดทำโครงการกิจกรรมห้องสมุดสร้างอาชีพ
 
1.5      จัดทำโครงการกิจกรรมจัดบอร์ด/นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ในเขตอ.ดอยสะเก็ด
 
1.6      จัดทำโครงการกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 
1.7      จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ต.เทพเสด็จ
 
1.8      จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
 
1.9      จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน ประจำปี 2554
 
1.10 จัดมุมหนังสือใน กศน.ตำบล ทั้ง 14 ตำบล
 
1.11 ให้บริการห้องสมุดประชาชน
 
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ แก่หน่วยงาน เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคมอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
 
3. ให้บริการทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด บริการออกสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ ทำ มุมแนะนำหนังสือใหม่ มุมความรู้ต่างๆ – มุมวิชาชีพ - มุมเด็ก เป็นต้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบต่าง ๆ
 
4. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน โดยจัดหาและบริการสื่อการเรียนการสอนประกอบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ สายอาชีพ ทั้งแบบเรียน ชุดวิชา วีดีทัศน์ วีดีโอ วีซีดี โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลไทยคม จัดบริการสื่อส่งเสริมวิทยากร รวมทั้งจัดและบริการสถานที่เพื่อการศึกษาทางไกลไทยคม จัดบริการสื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ
 
 
 
งานวิชาการ
 
1. สรุปและจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกเดือนรายงานผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอยสะเก็ด และรายงานส่งสำนักงานจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน (ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
 
2. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน

  
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
1. จัดบูธนิทรรศการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 
2. เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแลการให้บริการและตรวจเช็คข้อมูลอินเทอร์เน็ต แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ศูนย์ฯ ทราบ


เข้าชม : 1872
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด 555 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อสร้าง-เชียงใหม่ อำเเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-495500
Doisaketlibrary@gmail.com
libdoisaket@cmi.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี