[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์​ 👉 https://anyflip.com/bookcase/zywqv...
 

นโยบาย วิสัยทัศน์การดำเนินงาน

        ห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีนโยบาย วิสัยทัศน์การดำเนินงาน  ดังนี้

นโยบาย  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีนโยบาย คือ

 1. การส่งเสริมการอ่าน

                 1.1  พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

                 1.2  พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและกำหนดมาตรการจูงใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

  1.3   ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน  ให้เกิดขึ้นในห้องสมุดประชาชน  โดยสนับสนุนการพัฒนามุมส่งเสริมการอ่าน  และหลากหลายรวมทั้งมีความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่าน  และจัดกิจกรรม

                  1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในทุกตำบล

2.  ห้องสมุดประชาชนมีชีวิต

                 2.1  มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

                 2.2  จัดบริการให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  โดยเน้นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน

                 2.3  จัดทำโครงการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  สำหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน

                  2.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชน

                  2.5  จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

                  2.6  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุดประชาชนให้มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด 3 ดี

                   2.7  แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

 

วิสัยทัศน์

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีสื่อหลากหลาย  เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

พันธกิจ

1.       จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและมีคุณภาพ

2.       จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอ่าน  การเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนอย่างหลากหลาย

3.       จัดระบบการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด

4.       ให้บริการในบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้

5.       พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่อง

6.       ประสานหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชน

  

เป้าประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาการบริการของห้องสมุดประชาชนให้มีความหลากหลายและสามารถให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

2.       เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตภายใต้แนวคิดห้องสมุด 3ดี

 

กลยุทธ์

1.       พัฒนาคนให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้และสร้างทัศนคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์

      ของการอ่าน

2.       ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

 

บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน

          ห้องสมุดประชาชนมีบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรหลักในชุมชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  คือ

1.       เป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  ที่คนทุกเพศ ทุกวัย จะมาใช้บริการ  เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างอิสระ

2.       เป็นแหล่งที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนอย่างกว้างขวาง

3.       เป็นแหล่งความรู้  ข้อมูล  มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  เศรษฐกิจพอเพียง  ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชน

 

ภารกิจ

1.       การให้บริการ  โดยจัดบริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล จากสื่อหนังสือ อินเตอร์เน็ต ซีดี

2.       การส่งเสริมให้บริการ  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ป้ายนิเทศตามเทศกาลวันสำคัญ  กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ  ฯลฯ ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อการเรียนรู้อย่างอิสระ  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัยมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 
 
 
 

 

 เข้าชม : 1759
 
 


ห้องสมุดประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 295/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรสาร 053 - 441994 E-mail : library_hd@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี