[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                ชื่อผู้รับผิดชอบ/เจ้าของสถานที่                             สถานที่ตั้ง
1. 
ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม                                            นางแก้วมา มะโนธรรม                                          43 หมู่ 7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง          ชื่อภูมิปัญญา ผ้าทอกี่กระตุก                                                                                                                จ.เชียงใหม่                                     
   
2. 
ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม                                             นางอำไพ พรมทา                                               8 หมู่ที่ 3 ต.ข่วงเปา .จอมทอง
    ชื่อภูมิปัญญา แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านท่าศาลา                                                                                   .เชียงใหม่

3. ภูมิปัญญาด้าน ยาสมุนไพร                                           นายอินผ่าน  จินาอิ                                            46 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง 
    ชื่อภูมิปัญญา
ยาสมุนไพรรักษาโรค                                                                                                      .เชียงใหม่

4. ภูมิปัญญาด้าน  หัตถกรรม                                           นางประทุม หน่อคำ                                            66 หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง .จอมทอง
    ชื่อภูมิปัญญา  การสานก่องข้าว  
.เชียงใหม่

๕. ภูมิปัญญาด้าน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา                      นางศรีพูล  เป็งใจยะ                                           307 หมู่ที่ 2 .แม่สอย .จอมทอง          ชื่อภูมิปัญญา ศิลปะการตัดตุง                                                                                                            จ.เชียงใหม่
   
            
                                                  
๖. ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม                                             นางสมพร นันต๊ะเล                                            2/1 หมู่ที่ 3 .สบเตี๊ยะ .จอมทอง          ชื่อภูมิปัญญา การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ                                                                                               จ.เชียงใหม่

๗. 
ภูมิปัญญาด้าน การจักสานและอนุรักษ์                             นายหงี่แฮ สมลอยทอง                                          ศศช.บ้านกลาง 194 หมู่ 15ประเพณี      วัฒนธรรม                                                                                                                                    .บ้านหลวง .จอมทอง จ.เชียงใหม่     
    ชื่อภูมิปัญญา การจักสาน

๘. 
ภูมิปัญญาด้าน  หัตถกรรม                                          นายจั๋น บวรสมศักดิ์กุล                                         ศศช.บ้านตีนผา 54 หมู่ที่ 6
    ชื่อภูมิปัญญา  การจักสานไม้ไผ่                                                                                                          .บ้านหลวง .จอมทอง จ.เชียงใหม่

๙. ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม                                            นางศรีนวล  ชุมทองสุข                                        ศศช.บ้านป่าแขม 25/หมู่ 6
    ชื่อภูมิปัญญา การทอผ้ากะเหรี่ยงด้วยกี่เอว                                                                                             .บ้านหลวง .จอมทอง จ.เชียงใหม่    

๑0. ภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม                                          นางหน่ออุเชอ รุกอนุรักษ์                                                 ศศช.บ้านแม่กลางหลวง 78 หมู่ 17            ชื่อภูมิปัญญา การทอผ้า                                                                                                                 .บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
     

   

 


เข้าชม : 1113
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมทอง ถนน เชียงใหม่-ฮอด
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
บาคาร่า โทรสาร ........................................ E-mail.................................................
เว็บตรง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี