[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว 

การจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว

การจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว (ชั่วคราว) โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการเช่า อาคารสถานที่เพื่อเป็นการสนองนโยบายกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ว่าด้วยงานห้องสมุดประชาชน  พ.ศ. 2535 ข้อ  10  และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว (ชั่วคราว)

ตามหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ 1100/7525  ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2536  จึงประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว (ชั่วคราว) ที่อาคารของสำนักงานประถมศึกษาอำเภอพร้าว ตำบลเวียง  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2541  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ในการจัดสร้างส่วนหนึ่ง และจากเงินที่ได้รับจากการจัดทอดผ้าป่า  รวมทั้งเงินบำรุงการศึกษาสมทบ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,200,000  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยจัดตั้งเป็นอาคารสองชั้น ขึ้นที่บริเวณโรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ยุบแล้ว)  อยู่ตรงข้ามวัดบ้านหม้อ  ถนนเชียงใหม่ พร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดดังนี้
          
1. นางสาวสุธิราภรณ์  เดชวงค์ยา    เดือน พ.ศ. 2546- พ.ศ.2548
          2. นางสาวขวัญดาว  บุญเรีอง        เดือน พ.ศ. 2548- พ.ศ.2551
          3. นางสาวพรพรรณ  ป้อมคำ         เดือน พ.ศ. 2551- พ.ศ.2553
          4. นางสาวสุพิชฌาย์  คืนมาเมือง     เดือน พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน

ลักษณะอาคารห้องสมุดประชาชน

          เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น

-                   ชั้นล่างเป็นอาคารสำนักงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว

-                   ชั้นบนเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว มีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ  300 ตารางเมตรโดยจัดเป็นมุมต่าง ๆ คือ

o   มุมบริการหนังสือ ตั้งแต่หมวด 000-900 หนังสืออ้างอิง นวนิยาย เรื่องสั้น และวารสารย้อนหลัง ซึ่งจะอยู่ส่วนในสุดของอาคาร

o   มุมสำหรับเด็กและเยาวชน

o   มุมวารสาร นิตยสาร

o   มุมบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

o   มุมหนังสือพิมพ์

o   มุมแนะนำหนังสือใหม่

o   มุมบริการยืม คืน และสอบถามข้อมูล ซึ่งห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าวใช้โปรแกรมบริหารงานห้องสมุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

          ปรัชญา ห้องสมุด

          สรรสร้­­างการเรียนรู้ สู่นิสัยรักการอ่าน

         วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นให้บริการ ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย

        พันธกิจ

   1. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต

   2. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน

   3. พัฒนาห้องสมุดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในการบริการที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

 อาณาเขต

                   ที่ตั้งของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว ตั้งอยู่ติดถนนสาย สันทราย – พร้าว หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งหลวง      อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอพร้าวประมาณ  2  กิโลเมตร   พิกัดที่    ละติจูด 19.3437  ลองจิจูด 99.1974

                        
มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
          
§  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ติดต่อตำบลสันทราย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

§  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลป่าตุ้ม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

§  ทิศใต้ ติดต่อตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

§  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

                     ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

จัดมุมหนังสือน่าอ่าน แนะนำหนังสือใหม่ จัดรูปแบบการนำเสนอหนังสือใหม่ ๆ และมีการแนะนำหนังสือใหม่ๆผ่านสื่อรูปแบบออนไลน์  ให้ผู้เข้ารับบริการเห็นแล้วอยากหยิบอ่าน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จัดป้ายประชาสัมพันธ์ และบอร์ดนิทรรศการ บอกให้รู้เกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด และให้ความรู้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

                             ด้านการบริการ

-   กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  โดยใช้บริการ  โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ    ยืม – คืนหนังสือ  เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ  สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ห้องสมุด  โดยทำแผ่นพับแนะนำห้องสมุด  ทำป้ายนิทรรศการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด  และกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์งาน /  กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของห้องสมุดผ่านวิทยุชุมชน ประสานกับหน่วยงานเครือข่ายขอความร่วมมือทำให้ห้องสมุดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น

-    จัดมุมเด็ก  มุมเรียนรู้ด้วยตัวเอง  นำเสนอสิ่งใหม่ ๆ  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  ต่อผู้ใช้บริการ

-    จัดให้สมาชิกได้แนะนำหนังสือที่อยากจะอ่าน  เพื่อได้จะได้จัดซื้อหนังสือที่สมาชิกให้ความสนใจ   จริง ๆ

        -    กิจกรรมสมัคสมาชิกฟรีนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและถือเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว  ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น
          -    จัดกิจกรรม 5 ส  ทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน  เพื่อความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารห้องสมุดประชาชน  และหน้าให้บริการมากขึ้น
          -    สำรวจครุภัณฑ์  หนังสือ  สิ่งพิมพ์ประจำปี   


 

 
 

 

 เข้าชม : 2017
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่  ม.5 ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
โทรสาร  053-475530  E-mail phrao555@hotmail.com
บาคาร่า Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี