[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


            ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

1.     เมื่อใช้หนังสือแล้วให้นำวางไว้บนโต๊ะหรือในที่ที่กำหนดอย่างเป็นระเบียบ

2.     แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เช่น ไม่สวมกางเกงขาสั้น

3.     สำรวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น

4.     ไม่สูบบุหรี่หรือนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด

5.     ไม่ฉีก หรือ กรีดหนังสือเอกสารและสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดของห้องสมุด

6.     ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบ

7.     ทรัพยากรที่ยืมจากห้องสมุดควรดูแลรักษาเป็นอย่างดี ไม่ทำลาย หรือทำเปรอะเปื้อน

8.     ไม่เพิกเฉยต่อการนำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไปคืนห้องสมุดตามเวลาที่กำหนด

9.     ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

    10. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องสมุด

 
          การสมัครสมาชิก

 

          ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกห้องสมุดและบริการการใช้อินเทอร์เน็ต
          เพื่อการเรียนรู้ จะต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

 

         หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 

           1. รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน ใบ
           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / ทะเบียนบ้าน

           การยืมหนังสือ

 

             1.หนังสือหมวด 000–900 ยกเว้นหนังสืออ้างอิง,    
              นวนิยาย,เรื่องสั้น,วารสารล่วงเวลา  สมาชิกห้องสมุด มี
              สิทธิ์ยืมหนังสือได้ไม่เกิน เล่ม  กำหนด วัน ผู้ยืมต้อง
              เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น
 
              การยืมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
              1สมาชิกมีสิทธิยืม CD, VDO, VDO CD, CD –ROM   เทป สียง ยืมได้ครั้งละ แผ่น/ม้วน/ตลับ                                    กำหนด วัน ผู้ยืมต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น

 

 

 

 


เข้าชม : 803
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่  ม.5 ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
โทรสาร  053-475530  E-mail phrao555@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี