สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
รายงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (ฝายแม้ว)
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2551
ณ หมู่ 11 บ้านห้วยลึก ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง

-----------------------------------------

                    ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดงได้รับมอบหมายจากอำเภอหางดงให้
กศน.หางดง ร่วมกับองค์กรนักศึกษา บุคลากรและภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้การสร้างฝายชะลอความ
ชุ่มชื้น (ฝ่ายแม้ว) พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ำ ลำธาร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสร้างขวางหรือกั้นทางน้ำ กั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กใน
บริเวณ ที่เป็นต้นน้ำ บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอ
การไหลของน้ำให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมาก
วิธีการหนึ่ง รูปแบบและลักษณะฝายเป็นแบบคอกหมูหินทิ้ง เป็นการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูก และหาง่าย
ในท้องถิ่น เช่น หิน ดิน ไม่ไผ่ กระสอบ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดิน ไว้บางส่วน โดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน
ทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้น สร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ ในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2551
ณ หมู่ 11 บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ฝาย ในกิจกรรมดังกล่าวเริ่มจากการร่วมมือ
ร่วมใจของคณะทำงานที่ร่วมกันวางแผนโครงการ ประชุมคณะทำงาน ประชุมองค์กรนักศึกษา ประสานงานกับพื้นที่
สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล และดำเนินการตามโครงการ สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษา องค์กรนักศึกษา ชาวบ้านห้วยลึก ได้ร่วมเรียนรู้แนวทาง วิธีการ การดำเนินการสร้าง
ฝายชะลอความชุ่มชื้น ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักหน้าที่ รู้งาน รู้รับผิดชอบ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอหางดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้วยลึก ชาวบ้านห้วยลึก

ช่วยกันขุด....(หาทองหรือเปล่า)
ร่วมแรงร่วมใจ....
ผอ.นิติธรมาร่วมทำฝ่ายและเป็นกำลังใจตลอดงาน...
ภูมิใจในผลงาน...ถ่ายรูปร่วมกัน
Best view with Nescape 4.04 up or IE4.0 up at 800 x 600 pixel(c)
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Non-formal Education Center
tel 0-5312-1177,0-5312-1181
fax 0-5312-1179