[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : กศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลป่าป้อง

อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 กศน. ตําบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน. ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน. ตำบล ดังนี้

          บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล

          ๑. การวางแผน

                       ๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน

                       ๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล

                       ๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

           ๒. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

               ๒.๑ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้

                       - การส่งเสริมการรู้หนังสือ

                       - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       - การศึกษาต่อเนื่อง

               ๒.๒ จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

                       - ส่งเสริมการอ่าน

                       - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                       - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท

                       - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล บ้านหนังสือชุมชน มุมหนังสือบ้าน

           ๓. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

 เข้าชม : 216


กศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลสันปูเลย 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลตลาดขวัญ 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลตลาดใหญ่ 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลสง่าบ้าน 9 / ก.ค. / 2562
      กศน.ตำบลป่าลาน 9 / ก.ค. / 2562


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
558 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-496147
โทรสาร  053-496147
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี