[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                       
 
 

 

@ จำนวนผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม /ผู้รับบริการ และจำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (ปีปัจจุบัน)

หลักสูตร/ประเภท

จำนวนผู้เรียน (คน)

รวม

จำนวนครู/วิทยากร/

ผู้จัดกิจกรรม (คน)

ชาย

หญิง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

- ระดับประถมศึกษา

6

4

10

12

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

74

48

122

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

138

91

229

รวมจำนวน

215

143

361

12การรับสมัครนักศึกษาทุกภาคเรียน

หลักฐานในการรับสมัคร
     - วุฒิเดิม 2ชุด
     - รูปถ่าย 1.5นิ้ว 3ใบ
     - ทะเบียนบ้าน (ตัวเอง) 2ชุด
     - บัตรประจำตัวประชาชน  
(ตัวเอง,บิดา,มารดา) 2ชุด
     - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 
เปิดรับสมัคร
1-30 เมษายน และ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี


ติดต่อ

ที่อยู่:    เลขที่  135   หมู่ที่  9   ตำบลออนกลาง  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  50130

เบอร์โทรศัพท์: 0 5392 908 1    เบอร์โทรสาร: 0 5392 908 1  

E-mail : Maeon_135@hotmail.com
เข้าชม : 639
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
135 ม.9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-929081 โทรสาร  053-929081

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี