[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

จัดการศึกษาต่อเนื่อง

1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
       กิจกรรมที่มีการจัดให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปจะเน้นเนื้อหาความรู้และทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นอาทิเช่นให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการระบบบัญชีการตลาดและการบริหาร อย่างครบวงจรสามารถประกอบอาชีพสมัยใหม่หรืออาชีพที่ก้าวหน้าในอนาคตหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพได้รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นให้ประชาชนได้ฝึกและพัฒนาทักษะอาชีพเบื้องต้นเพื่อให้สามารถมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและนำความรู้ ทักษะมาใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
          - ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ (ผู้เรียน 2 กลุ่มคือ ผู้เรียนปกติ และผู้เรียนพิการ)
          - จัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ
           - ฝึกอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี

1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
      กิจกรรมนี้จัดเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนโดยเน้นการกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าเกียรติศักดิ์ของตนเองซึ่งมีเนื้อหาของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันได้แก่ครอบครัวศึกษาดนตรีกีฬายาเสพติดประชาธิปไตย การอนุรักษ์-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณธรรมจริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณคดี ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าค่าย การแข่งขัน การศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เน้นผู้สูงอายุและเยาวชน

1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่
      1. ศูนย์การเรียนชุมชน กิจกรรมนี้ จัดเพื่อเป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
      2. อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (อส.กศน.) กิจกรรมนี้ จัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีจิตอาสาข้าราชการบำนาญตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อาสาเข้ามามีบทบาท ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอก ระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน อำเภอละ 1 - 3 คน
      3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมการทำเวทีชาวบ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรระยะสั้น การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ การจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
      4. การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา กิจกรรมนี้ จัดในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย “แม่ฟ้าหลวง” โดย พนักงานราชการ ซึ่งในส่วนนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
          1.3.1.1 หลักสูตรระยะสั้น (ปกติ)
          1.3.1.2 หลักสูตรการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ปกติ)

บาคาร่า

เข้าชม : 1077
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
157 ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-89043  โทรสาร  053-890438
  
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี