[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วาง   ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2536  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในลักษณะของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อย/ผู้พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2537 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  โดยให้นายศุภฤกษ์  คูอาริยะกุล  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วาง ใช้อาคารเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  เป็นอาคารสำนักงานในการให้บริการ/บริหารกิจกรรมของสถานศึกษา

          เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           พ.ศ. 2551 ในวันที่ 3 มีนาคม  2551 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วาง ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง มีชื่อย่อว่า กศน.อำเภอแม่วางได้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามวาระหลายครั้ง จนกระทั่งถึงปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาคือ  นางออมสิน  บุญวงษ์   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  จนถึงปัจจุบัน 

 ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายศุภฤกษ์      คูอาริยะกุล

หัวหน้าศูนย์ฯ

ก.ย. 2537 –ก.ย. 2542

2

นายศุภฤกษ์      คูอาริยะกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ต.ค. 2542 – มี.ค. 2545

3

นายทองคำ       ยัติสาร

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เม.ย. 2545พ.ย. 2550

4.

นางสาวปรียา    วรรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

พ.ย. 2550 - ก.ย. 2555

5.

นางออมสิน       บุญวงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน

 

 


ข้อมูลบุคลากร

 

ทื่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา

การปฏิบัติงาน/ที่ตั้ง

1

นางออมสิน   บุญวงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์  / กศ.ม การบริหารการศึกษา

ศูนย์ กศน.อำเภอแม่วาง

2

นางสาวอำไพ  วรวิรัตน์

ครูชำนาญการ / ศษ.ม การบริหารการศึกษา

ศูนย์ กศน.อำเภอแม่วาง

3

นางสาวปรียาภรณ์  วิทยเวทย์

ครูผู้ช่วย/วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ กศน.อำเภอแม่วาง

4

นายจักรพันธ์   เมืองมา

ครูอาสาพื้นที่ปกติ / ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต

กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง

5

นางพัชรินทร์  ใจใหม่

ครูอาสาพื้นที่ปกติ / บธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต

กศน. ตำบลแม่วิน

6

นางอุไร  เทพนิล

ครูอาสาพื้นที่ปกติ / ค.บ. ประถมศึกษา

กศน. ตำบลดอนเปา

7

ว่าที่ร้อยตรีพลวัต  อินต๊ะทา

ครูอาสาพื้นที่สูง/ คบ.การศึกษานอกระบบ

ศศช.กลุ่มขุนวาง

8

นายจักรกฤษณ์  ทิพย์มา

ครูอาสาพื้นที่สูง / ค.บ. ชีววิทยา

ศศช. บ้านผาหม่น

9

นางสาวกุลธิดา  พุทธรักสกุล

ครูอาสาพื้นที่สูง /คบ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ศศช.บ้านขุนวิน

10

นายสนิท  เจอพิมาน

ครูอาสาพื้นที่สูง / ปวส.การตลาด

ศศช. บ้านห้วยยาว

11

นายกมลศิษย์  รักภักดี

ครูอาสาพื้นที่สูง / พธ.บ การสอนสังคมศึกษา

ศศช. บ้านหนองมณฑา

12

นายสุริยา  โปธิมา

ครูอาสาพื้นที่สูง / ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ

ศศช.บ้านปางมะโอ

13

นายพลภัทร   ชุติคุณานนท์

ครู กศน.ตำบล / วทบ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต

กศน.ตำบลดอนเปา

14

นายบุญรัตน์  ปัญโญ

ครู กศน.ตำบล/ศษ.บ. ประถมศึกษา

กศน. ตำบลแม่วิน

15

น.ส. สายชล คีรีไพรภักดี

ครู กศน.ตำบล / ค.บ. ธุรกิจศึกษา

กศน. ตำบลทุ่งปี้

16

นางอุทัยวรรณ  นันต๊ะเครือ

ครู กศน.ตำบล/ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

กศน. ตำบลทุ่งรวงทอง

17

นางสาวพจนีย์  คำเบี้ย

ครู กศน.ตำบล / บธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต

กศน. ตำบลบ้านกาด

18

นายชโย   ใจเรือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ /นศ.บ. นิเทศศาสตร์บัณฑิต

ห้องสมุดประชาชนแม่วาง

19

น.ส.จันทร์จิรา แก้วเมืองมา

นักวิชาการศึกษา/ ศศ.บ. จิตวิทยาองค์การ

ศูนย์ กศน.อำเภอแม่วาง

  

ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา

              อาคารสถานที่ 

          - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง ใช้อาคารหลังเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

          - อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วาง  เป็นอาคารอิฐฉาบปูนชั้นเดียว ขนาดกว้าง  10 เมตร ยาว 30 เมตร

          - อาคาร กศน.ตำบลบ้านกาด เป็นอาคารอิฐฉาบปูนสองชั้น ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร  ใช้ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนลุ่มน้ำวาง (กศน.ตำบลบ้านกาดใช้ชั้นล่าง)

          - อาคาร กศน.ตำบลทุ่งปี๊  เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร ตั้งอยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊

          - อาคาร กศน.ตำบลดอนเปา ใช้อาคารศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดทุ่งศิลา ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร

          - อาคาร กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง ใช้อาคารหลังเดิมของโรงเรียนบ้านศรีชุม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร

          - อาคาร กศน.ตำบลแม่วิน ใช้อาคารของโครงการหลวงพัฒนาบ้านทุ่งหลวง ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร 

           สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (วัสดุ ครุภัณฑ์ที่สถานศึกษามีไว้ให้บริการที่ใช้ได้)

สื่อที่ใช้ในการจัดการศึกษา

          -คอมพิวเตอร์                                           26      เครื่อง

          -เครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ๊นเตอร์)                       12      เครื่อง

          -สัญญาณอินเตอร์เนต                                  7        เลขหมาย

          -โทรศัพท์/โทรสาร                                     2        เลขหมาย

          -เว็บไซต์(กศน.,ห้องสมุด)                               2        เว็บไซต์

          -เครื่องเล่นดีวีดี                                         5        เครื่อง

          -โทรทัศน์สี                                              7        เครื่อง

          -ชุดรับสัญญาณดาวเทียม  ETV                        11      ชุด

          -รถจักรยานยนต์                                        1        คัน

          -รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ยืมจากกศน.เชียงใหม่)     1       คัน

 

 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

          แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล

ตาราง  แสดงรายละเอียด กศน.ตำบล

ชื่อ กศน.ตำบล

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน.ตำบลดอนเปา

หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา

นายพลภัทร  ชุติคุณานนท์

กศน.ตำบลบ้านกาด

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด

นางสาวพจนีย์  คำเบี้ย

กศน.ตำบลทุ่งปี้

หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปี้

นางสาวสายชล  คีรีไพรภักดี

กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง

หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง

นางอุทัยวรรณ  นันต๊ะเครือ

กศน.ตำบลแม่วิน

หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน

นายบุญรัตน์   ปัญโญ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วาง

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา

นายชโย    ใจเรือน

บ้านหนังสือชุมชน

10 แห่ง  ตำบลละ 2 บ้าน

ครู กศน.ตำบล

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตาราง   แสดงรายละเอียด ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความสามารถและประสบการณ์

ที่อยู่

นายบุญเรือน     เต๋จา

การทำเกษตรผสมผสาน

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา

นางถิลดา         คำตั๋น

การเพาะเห็ดโคนน้อย

หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา

นางโสภิญ        หล้าดี

การทำเกษตรผสมผสาน

หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งปี๊

นางบุญหลง       ปวงคำ

การทอผ้า

หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งปี๊

นายรังสรรค์      กันธิยะ 

การเกษตรผสมผสาน     

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกาด

นายธนเดช       อริยนนทพร

การเกษตรผสมผสาน     

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกาด

นายเสงี่ยม        รัตนา            

การทำปุ๋ยหมัก

หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง

นายธวัชชัย       สุติมูล

โคกหนองนาพอเพียง

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วิน

รวมจำนวน

8

 

 

 แหล่งเรียนรู้อื่น

          ตาราง    แสดงรายละเอียดแหล่งเรียนรู้

ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

กลุ่มผ้าทอมือ

ศูนย์หัตถกรรม

บ้านทุ่งปี๊ หมู่ 5 ตำบลทุ่งปี๊

แหล่งการเรียนรู้ “B2B Nature Farm (Back to Basic)”

เกษตรธรรมชาติ

บ้านกลางดง หมู่  4  ตำบลทุ่งปี๊ 

Kc  Fram

เกษตรกรรม

บ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี๊

นิเวศวิทยาสมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพ

พืชสมุนไพร

เลขที่ 66 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรวงทอง

กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

อาหาร-ขนม

บ้านสารภี หมู่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วาง

เกษตรผสมผสาน

บ้านริมวาง  หมู่ 7 ตำบลบ้านกาด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยดอยแม่วาง

ผักปลอดสารพิษ

บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรอินทรีย์

เลขที่ 47/1 บ้านทุ่งปี๊ หมู่ 5 ตำบลทุ่งปี๊

โครงการหลวง บ้านแม่สะป๊อก

พืชพันธุ์ไม้เมืองหนาว

บ้านแม่สะป๊อก หมู่ 5 ตำบลแม่วิน

โครงการหลวงบ้านทุ่งหลวง

พืชพันธุ์ไม้เมืองหนาว

บ้านทุ่งหลวง หมู่10 ตำบลแม่วิน

โครงการหลวงบ้านขุนวาง

พืชพันธุ์ไม้เมืองหนาว

บ้านขุนวาง หมู่ 12 ตำบลแม่วิน

ศูนย์บูรณาการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรผสมผสาน

บ้านสารภี หมู่ 15 ตำบลทุ่งรวงทอง

รวมจำนวน

12

 

 ภาคีเครือข่าย

          ตาราง  แสดงรายละเอียดภาคีเครือข่าย

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง/ที่อยู่

โรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์

หมู่ที่ 4  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา

หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่วาง

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้

หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งปี้  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

สมาคม ศ.ว.ท. (IMPEC)

252 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยตอง

หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ว่าการอำเภอแม่วาง

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดจำลอง

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอนเปา

หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดรังษีสุทธาราม

หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเด่นนาทราย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านอัมพาราม

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเตาไห

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านใหม่วังผาปูน

หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง

หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รวมจำนวน

12

 

2.  ข้อมูลสภาพทั่วไปของอำเภอ

          1) สภาพทั่วไปและประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่วาง

           อำเภอแม่วางเป็นอำเภอที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – ฮอด ผ่านอำเภอหางดงและแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ที่หน้าตลาดอำเภอสันป่าตอง มีรถยนต์โดยสารประจำทาง จากท่ารถอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่วางมีระยะทาง ประมาณ 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 655,336 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง

          ต่อมาเมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอแม่วางขึ้น เมื่อ พ.. 2533 และจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่วางเป็นอำเภอแม่วาง เมื่อวันที่  7 กันยายน  2538

          ขนาดและที่ตั้ง

          อำเภอแม่วางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) ผ่านอำเภอหางดงและแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   101 ที่หน้าตลาดอำเภอสันป่าตอง การเดินทางมีรถยนต์โดยสารประจำทางจากท่ารถอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึงอำเภอแม่วาง          มีระยะทาง ประมาณ  37  กิโลเมตร  และเนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่วางมีลักษณะสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย  มีทั้งพื้นที่ราบ-พื้นที่ราบสูงและพื้นที่ที่เป็นภูเขา  จึงมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายสมบูรณ์ตลอดปี

          อาณาเขตติดต่อ 

อำเภอแม่วางมีพื้นที่กว้างใหญ่  และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ดังนี้

                     - ทิศเหนือ        ติดต่อกับ         อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอหางดง

                    - ทิศใต้            ติดต่อกับ         อำเภอดอยหล่อ

                    - ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         อำเภอสันป่าตอง

                    - ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         อำเภอจอมทอง

แผนที่พอสังเขปอำเภอแม่วาง

       เขตการปกครอง  อำเภอแม่วางแบ่งเขตปกครองเป็น 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

ระยะทางจากอำเภอ (กม.)

บ้านกาด

9

1

ดอนเปา

10

5

ทุ่งปี๊

12

3

ทุ่งรวงทอง

8

6

แม่วิน

19

15

รวม

58

 

คำขวัญอำเภอแม่วาง 

          แดนหอมหัวใหญ่  พฤกษาลือไกล  ท่องไพรแม่วิน  งามถิ่นแม่วาง

          ลักษณะภูมิประเทศ

          พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาสูงและเป็นป่าไม้ มีพื้นที่ป่าสงวน 392,300 ไร่   มีแม่น้ำที่สำคัญ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเพื่อการเกษตร คือ

          1. แม่น้ำวาง มีต้นน้ำจากเทือกเขาถนนธงชัย บนยอดดอยอินทนนท์ มีความยาวของลำน้ำประมาณ 70 กิโลเมตร ไหลเข้าสู่ ตำบลแม่วิน ผ่านตำบลทุ่งปี้ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วางและตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง ไปรวมกับแม่น้ำขาน ที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  และเนื่องจากแม่น้ำวางมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูง ในฤดูฝนจึงมักมีน้ำหลากและเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง

          2. แม่น้ำขาน มีต้นน้ำอยู่ในเขตเทือกเขาสูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหลเข้าสู่ตำบลดอนเปาอำเภอแม่วาง ไหลผ่านตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง ไปรวมกับลำน้ำขาน ที่อำเภอดอยหล่อ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิงต่อไป

          ลักษณะภูมิอากาศ

           พื้นที่ของอำเภอแม่วาง  มีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน  ภาวะอากาศจึง แบ่งเป็น 3 ฤดู    คือ

          1.  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พื้นที่ราบอากาศจะร้อนจัดใน 4 ตำบล  พื้นราบ พื้นที่สูงในตำบลแม่วินอากาศจะเย็นสบาย   เนื่องจากสภาพป่าไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์   และระดับความสูงของพื้นที่

          2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือน กันยายน จะมีฝนตกชุกในพื้นที่สูงและภูเขา  ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินถล่มและเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง

          3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ จะมีอากาศเย็น และหนาวจัดในพื้นที่สูงเนื่องจากสภาพพื้นที่มีภูเขาสูง  และได้รับอิทธิพลจากภูมิอากาศในเทือกเขาถนนธงชัยหรือทิวเขาดอยอินทนนท์

2) ข้อมูลด้านประชากร           

จำนวนประชากร  รวมทั้งสิ้น 24,980  คน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร(คน)

ชาย

หญิง

รวม

1.

ดอนเปา

1,896

2,188

4,084

2.

บ้านกาด

967

981

1,948

3.

ทุ่งปี้

1,781

1,891

3,672

4.

ทุ่งรวงทอง

852

931

1,783

5.

แม่วิน

4,851

4,678

9,529

6.

เทศบาล

1,975

1,989

3,964

รวม

12,322

12,658

24,980

จำนวนประชากร

          อำเภอแม่วางมีประชากรรวม 24,980   คน แยกเป็นเพศชาย 12,322  คน เพศหญิง 12,658  คน จำนวนหลังคาเรือน 8,001  หลังคาเรือน โดยแยกเป็นชาวไทยพื้นราบ 80 เปอร์เซ็นต์ และเป็นชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง 20 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง

 

3) การปกครอง

เขตการปกครอง  อำเภอแม่วางแบ่งเขตปกครองเป็น 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

ระยะทางจากอำเภอ (กม.)

บ้านกาด

9

1

ดอนเปา

10

5

ทุ่งปี๊

12

3

ทุ่งรวงทอง

8

6

แม่วิน

19

15

รวม

58

           อำเภอแม่วาง   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน ดังนี้

          1.   ตำบลดอนเปา        มี        10      หมู่บ้าน

          2.   ตำบลบ้านกาด        มี        9       หมู่บ้าน

          3.   ตำบลทุ่งปี้             มี        12      หมู่บ้าน

          4.   ตำบลทุ่งรวงทอง      มี        8       หมู่บ้าน

          5.   ตำบลแม่วิน           มี        19      หมู่บ้าน

           1.  ตำบลดอนเปา  ประชากร  4,084 คน  มี  10  หมู่บ้าน ได้แก่  

          หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งศาลา               หมู่ที่ 6  บ้านห้วยเนียม

          หมู่ที่ 2  บ้านเหล่าป่าฝาง          หมู่ที่ 7  บ้านใหม่สวรรค์

          หมู่ที่ 3  บ้านสันโป่ง                หมู่ที่ 8  บ้านริมขาน

          หมู่ที่  4  บ้านดอนเปา              หมู่ที่ 9  บ้านสันปูเลย

          หมู่ที่  5  บ้านป่าติ้ว                 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว

           2.  ตำบลบ้านกาด ประชากร  1,948 คน  มี  9  หมู่บ้าน  ได้แก่

          หมู่ที่ 1  บ้านใหม่ปางเติม           หมู่ที่ 6  บ้านน้ำต้น

          หมู่ที่ 2  บ้านหัวฝาย                หมู่ที่ 7  บ้านริมวาง

          หมู่ที่ 3  บ้านกิ่วแลป่าเป้า          หมู่ที่ 8  บ้านอัมพาราม

          หมู่ที่  4  บ้านมะกายยอน          หมู่ที่ 9  บ้านปง

          หมู่ที่  5  บ้านกาด

          3.  ตำบลทุ่งปี้  ประชากร  3,672 คน มี  12  หมู่บ้าน ได้แก่

          หมู่ที่ 1  บ้านปางขี้เหล็ก            หมู่ที่ 6  บ้านนาทราย

          หมู่ที่ 2  บ้านหนองเย็น             หมู่ที่ 7  บ้านแพะประทาน

          หมู่ที่ 3  บ้านพันตน                 หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งป่าคาใต้

          หมู่ที่  4  บ้านกลางดง              หมู่ที่ 9  บ้านริมวาง

          หมู่ที่  5  บ้านทุ่งปี้                  หมู่ที่ 10 บ้านแสนคำ

          หมู่ที่  11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ       หมู่ที่  12 บ้านหนองป่าคา

           4.  ตำบลทุ่งรวงทอง  ประชากร 1,783 คน มี 8  หมู่บ้าน           

          หมู่ที่ 1  บ้านกลาง                  หมู่ที่ 5  บ้านสารภี

          หมู่ที่ 2  บ้านแสนคันธา             หมู่ที่ 6  บ้านเตาไห

          หมู่ที่ 3  บ้านไร่หลวง               หมู่ที่ 7  บ้านดงแม่อาว

          หมู่ที่  4  บ้านกู่ลายมือ             หมู่ที่ 8  บ้านดอนปิน

           5.  ตำบลแม่วิน ประชากร 9,529 คน มี 19 หมู่บ้าน

          หมู่ที่ 1  บ้านห้วยอีค่าง             หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง

          หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งหลวง               หมู่ที่  12 บ้านขุนวาง

          หมู่ที่ 3  บ้านขุนป๋วย                หมู่ที่  13 บ้านม่อนยะ

          หมู่ที่  4  บ้านหนองเต่า             หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว

          หมู่ที่  5  บ้านแม่สะป๊อก            หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ผาปูน

          หมู่ที่ 6  บ้านแม่มูต                  หมู่ที่ 16 บ้านหนองมณฑา

          หมู่ที่ 7  บ้านห้วยหยวก             หมู่ที่ 17 บ้านป่ากล้วย

          หมู่ที่ 8  บ้านห้วยข้าวลีบ           หมู่ที่ 18 บ้านแม่เตียน

          หมู่ที่ 9  บ้านสบวิน                 หมู่ที่ 19 บ้านประตูเมือง

          หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

     การปกครองส่วนท้องถิ่น

          1. เทศบาล                          จำนวน           1        เทศบาล  คือ  เทศบาลตำบลแม่วาง

          2. องค์การบริหารส่วนตำบล       จำนวน           5        แห่ง คือ

                    2.1   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

                    2.2   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้

                    2.3    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ยกเว้น เขตเทศบาลบ้านกาด (หมู่ 3 บางส่วน หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8)

                    2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ยกเว้น เขตเทศบาลบ้านกาด (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 บางส่วน)

                    2.5   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

3.1 ) ศาสนา วัฒนธรรม และสภาพปัจจุบัน

          3.1.1  ศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  คิดเป็นร้อยละ 86.59

                ศาสนาอื่น ๆ  ประกอบด้วย นับถือศาสนาคริสต์  คิดเป็นร้อยละ 1.72 นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 1

3.1.2  ด้านการท่องเที่ยว

          ตำบลแม่วิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ยังมีสภาพป่าไม้ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์และคงสภาพเดิมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของธรรมชาติ และได้รับการบรรจุไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย แหล่งธรรมชาติที่มีความงามและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ มีดังนี้

          1. น้ำตกแม่สะป๊อก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง 17  กิโลเมตร อยู่ที่หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อกตำบลแม่วิน

          2. น้ำตกแม่วาง หรือน้ำตกมรกต อยู่ที่หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง 20 กิโลเมตร

          3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป็นแหล่งปลูกดอกคาร์เนชั่น ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่หมู่ที่ 12 บ้านหลวงพัฒนาขุนวาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 41 กิโลเมตร

          4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เป็นศูนย์ส่งเสริมและวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้เมืองหนาว อยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วิน

          5. สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวางของกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งผลิตกล้าพันธุ์ไม้เมืองหนาวอยู่บ้านหลวงพัฒนาขุนวาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่วิน

          6. สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพร อยู่หมู่ที่ 12 บ้านหลวงพัฒนาขุนวางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วาง 50 กิโลเมตร

          7. น้ำตกผาดำ ต้องเดินทางโดยทางเท้า ประมาณ 2 ชั่วโมง จากบ้านหลวงพัฒนาขุนวาง

          8. ปางช้างแม่วิน หมู่ 9 บ้านสบวิน ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร 

          9. ล่องแพแม่วาง หมู่ 9 บ้านสบวิน ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 9 กิโลเมตร        

          10. วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดเก่าแก่ เป็นศิลปะแบบพม่า อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ตำบลดอนเปา ทางสูงชันฤดูฝนต้องเดินด้วยเท้า

3.2  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

           1. สถานีตำรวจภูธร  จำนวน   1  แห่ง  ดังนี้    สถานีตำรวจภูธรแม่วาง

           2. ตำรวจชุมชนตำบล  จำนวน  5  ตำบล

3.3  ด้านวัฒนธรรม    

           วัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและประเพณีอำเภอแม่วาง มีวัฒนธรรมประเพณีแบบชาวไทยภาคเหนือ มีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ฟ้อนตบหม่าผาบ ซอพื้นเมือง ฟ้อนเล็บ และมีงานประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีปอยหลวง  ปอยลูกแก้ว (บวชสามเณร)

          - โบราณสถาน

          1.  วัดจำลอง  ตำบลบ้านกาด      อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

          2.  วัดศรีชุม  ตำบลทุ่งรวงทอง     อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

          3.  วัดดอนเปา ตำบลดอนเปา      อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

          4. วัดทุ่งศิลา  ตำบลดอนเปา       อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

          5. วัดห้วยแก้ว  ตำบลดอนเปา     อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

          6. วัดเหล่าป่าฝาง  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

4)  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านอาชีพ

ร้อยละ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน ทำไร่

60.08

อาชีพรอง 

 

1. รับจ้าง 

2. หัตถกรรมฝีมือตามโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 

3. รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน และรับจ้าง

39.92

รายได้ของประชากร

รายได้ของประชากรในเขตเทศบาล    เฉลี่ย 35,000 บาท / ครัวเรือน / ปี

          รายได้ของประชากรนอกเขตเทศบาล เฉลี่ย 14,500 บาท/ครัวเรือน / ปี (ต่ำกว่า 20,000 อยู่ในเกณฑ์ยากจน)

          -  ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากที่สุดในอำเภอ ได้แก่  หอมหัวใหญ่ ข้าว ถั่วเหลือง ลำไย ผลไม้ เมืองหนาว / สาหร่ายและไม้ดอกเมืองหนาว

          -  สัตว์เศรษฐกิจได้แก่ โค สุกร ไก่ ฯลฯ

5.  ข้อมูลด้านการศึกษา  

          การศึกษาของประชากรส่วนใหญ่ มีพื้นฐานความรู้ระดับประถมศึกษา อำเภอแม่วางมีการจัดการศึกษา ดังนี้

          5.1  การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

                1. ระดับก่อนประถมศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ

                   1.1 สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จำนวน    25     โรง     

                2. ระดับมัธยมศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ

                   2.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 5 โรง คือ

                             - โรงเรียนวัดห้วยแก้ว               ตำบลดอนเปา

                             - โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง        ตำบลทุ่งปี้

                             - โรงเรียนบ้านห้วยตอง             ตำบลแม่วิน

                             - โรงเรียนแม่วินสามัคคี             ตำบลแม่วิน

                             - โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม        ตำบลดอนเปา

          .2 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

                   1. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่เลขที่ 381 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง มีการดำเนินงานดังนี้

                   1.1 ระดับประถมศึกษา มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) จำนวน 5 แห่ง และ กศน.ตำบล 5  แห่ง ดังนี้

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  ได้แก่

                             1)  ศศช. บ้านห้วยยาว                       ตำบลแม่วิน

                             2)  ศศช. บ้านผาหม่น                        ตำบลแม่วิน

                             3) ศศช. บ้านปางมะโอ                       ตำบลแม่วิน

                             4)  ศศช. บ้านขุนวิน                          ตำบลแม่วิน

                             5)  ศศช. บ้านหนองมณฑา          ตำบลแม่วิน

                   กศน.ตำบล มีหน้าที่จัดการศึกษาพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน   5  แห่ง  คือ

                             1) กศน.ตำบลแม่วิน                 ตำบลแม่วิน

                             2) กศน.ตำบลทุ่งปี้                  ตำบลทุ่งปี้

                             3) กศน. ตำบลบ้านกาด             ตำบลบ้านกาด

                             4) กศน.ตำบลดอนเปา              ตำบลดอนเปา

                             5) กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง            ตำบลทุ่งรวงทอง

 

                   1.2  การศึกษาตามอัธยาศัย

                             1)  ห้องสมุดประชาชนอำเภอ                จำนวน     1     แห่ง

                             2)  บ้านหนังสืออัจฉริยะ                      จำนวน    29     แห่ง

                             3)  กศน.ตำบล                                จำนวน    5      แห่ง

6.  ข้อมูลด้านสาธารณสุข

          การสาธารณสุข มีสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้

          6.1 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

                     6.1.1 โรงพยาบาลแม่วางเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด

                    6.1.2   สถานีอนามัยดอนเปา                          ตำบลดอนเปา

                     6.1.3   สถานีอนามัยทุ่งป่าคา                         ตำบลทุ่งปี้

                    6.1.4   สถานีอนามัยนาทราย                        ตำบลทุ่งปี้

                    6.1.5   สถานีอนามัยทุ่งรวงทอง                        ตำบลทุ่งรวงทอง

                    6.1.6   สถานีอนามัยบ้านใหม่วังผาปูน                ตำบลแม่วิน

                    6.1.7   สถานีอนามัยบ้านหนองเต่า                    ตำบลแม่วิน

                    6.1.8 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยหอย ตำบลแม่วิน สาขาสถานีอนามัยบ้านใหม่วังผาปูน

                    6.1.9 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน สาขาสถานีอนามัยบ้านหนองเต่า

6.2   เอกชน

                   6.2.1 ร้านขายยาแผนปัจจุบันและบรรจุเสร็จ                  จำนวน    2     แห่ง

                    6.2.2 คลินิกตรวจรักษาโรคโดยแพทย์แผนปัจจุบัน             จำนวน    1     แห่ง

9. โครงสร้างสถานศึกษา

          การบริหารงาน ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง มีการแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

 เข้าชม : 1954
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-489584
โทรสาร  053-489584
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี