[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

1.1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

@ ปรัชญา “คิดเป็น”

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทุกรูปแบบ เพื่อให้ดำรงชีวิตสู่ความพอเพียง ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความรู้คู่คุณธรรม

@ วิสัยทัศน์

กศน.อำเภอแม่วางสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” 

@  อัตลักษณ์

“คนพอเพียง”

@  เอกลักษณ์

“สถานศึกษาพอเพียง”

 

@ พันธกิจของสถานศึกษา

          1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ

          2. ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วม การดำเนินงานการศึกษานอกระบบร่วมกับภาคี เครือข่าย

          3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของชุมชน

          5. พัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วาง   ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2536  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในลักษณะของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อย/ผู้พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2537 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  โดยให้นายศุภฤกษ์  คูอาริยะกุล  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วาง ใช้อาคารเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  เป็นอาคารสำนักงานในการให้บริการ/บริหารกิจกรรมของสถานศึกษา

          เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           พ.ศ. 2551 ในวันที่ 3 มีนาคม  2551 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่วาง ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง มีชื่อย่อว่า กศน.อำเภอแม่วางได้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามวาระหลายครั้ง จนกระทั่งถึงปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาคือ  นางออมสิน  บุญวงษ์   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  จนถึงปัจจุบัน 

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง

          1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

5.ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

6. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด และ พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายศุภฤกษ์      คูอาริยะกุล

หัวหน้าศูนย์ฯ

ก.ย. 2537 –ก.ย. 2542

2

นายศุภฤกษ์      คูอาริยะกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ต.ค. 2542 – มี.ค. 2545

3

นายทองคำ       ยัติสาร

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เม.ย. 2545พ.ย. 2550

4.

นางสาวปรียา    วรรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

พ.ย. 2550 - ก.ย. 2555

5.

นางออมสิน       บุญวงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน


เข้าชม : 1302
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-489584
โทรสาร  053-489584
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี