เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : กศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลแม่วิน

อังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


    

ประวัติตำบล

 

ข้อมูลทั่วไปของตำบลแม่วิน

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่วิน

 

ตำบลแม่วิน เมื่อปี พ.ศ.2482  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสันป่าตอง      ต่อมาเมื่อกระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งท้องที่อำเภอสันป่าตองและตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่วาง เมื่อปี พ.ศ. 2533  มีผลให้ตำบลแม่วิน เป็นส่วนหนึ่งของกิ่งอำเภอแม่วางแทน  ปัจจุบันกิ่งอำเภอแม่วางได้ยกฐานะเป็นอำเภอแม่วาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมคือสภาตำบลแมวิน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ มีนาคม 2538 ต่อมาเมื่อได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เมื่อวันที่  30 มีนาคม2539  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 เป็นต้นมา

 


1. ลักษณะภูมิศาสตร์

                         1.1 ลักษณะที่ตั้ง

              ตำบลแม่วิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอแม่วาง 13 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013  ถนนสายสันป่าตอง - บ้านกาด – แม่วิน
               

 

1.2 อาณาเขต
      
                          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                                              ทิศเหนือ    ติดกับ ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
                                              ทิศใต้       ติดกับ ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
                                              ทิศตะวันออกเฉียงใต้   ติดกับ ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
                                              ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
                                              ทิศตะวันตก   ติดกับ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

                                1.3 จำนวนหมู่บ้าน ข้อมูลหมู่บ้าน

 

ตำบลแม่วิน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จำนวน 12 หมู่บ้าน ,   หมู่บ้าชาวม้ง    จำนวน 2 หมู่บ้าน    หมู่บ้านคนพื้นราบจำนวน 4  หมู่บ้าน หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมกับคนพื้นราบ จำนวน 1 หมู่บ้าน                               

 

                      1.4 จำนวนครัวเรือนและ ข้อมูลประชากรตำบลแม่วิน  อำเภอวาง  จังหวัดเชียงใหม่                                      

                 

หมู่ที่

     ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

 

     

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน

 

   1

    บ้านห้วยอี่ค่าง

272

253

525

111

นายศรีมา   ทุ่งเมืองทอง      

 

2

    บ้านทุ่งหลวง

335

281

616

125

นายดวงจันทร์  อูรุศิริ

 

3

    บ้านขุนป๋วย

236

256

492

136

นายอภิรมย์  พะชิ

 

4

    บ้านหนองเต่า

433

405

838

197

นายผ่าดี  จอมแฮเคว

 

5

    บ้านแม่สะป๊อก

347

341

688

226

นายธวัชชัย  สุติมูล

 

6

    บ้านแม่มูต

248

261

545

143

นายณรงค์    ตุ่นแก้ว     

 

7

    บ้านห้วยหยวก

154

153

307

74

นายสมบูรณ์   มุ่งพัฒนาถิ่น

 

8

    บ้านห้วยข้าวลีบ

442

426

868

207

นายชัยยา   แสงกระจ่างชื่น

 

9

    บ้านสบวิน

284

287

571

239

นายทองคำ   แสนปัน

 

10

    บ้านห้วยตอง

284

253

537

127

นายสุดี    มัสกติกา

 

11

    บ้านห้วยโป่ง

180

223

403

133

นายเสาร์คำ    ปวนจา

 

12

    บ้านขุนวาง

446

435

881

142

นายฟวะ   แซ่ย่าง 

 

13

    บ้านม่อนยะ

751

701

1,442

197

นายยิ่ง     ลีโภชนะภัย 

 

14

    บ้านห้วยยาว

250

220

470

125

นายธนากรณ์ นิเปยนิ

 

15

    ใหม่วังผาปูน

183

175

358

124

นายอุดร   ฟุงละ

กำนัน

16

 บ้านหนองมณฑา

127

121

248

54

นายภิรมย์   นิยมไพนิเวศน์ 

 

17

    บ้านป่ากล้วย

225

242

467

96

นายวิรุฬห์   ดุเจโต๊ะ 

 

18

    บ้านแม่เตียน

337

308

645

133

นายนายสุดี   มิตรยอดดอย 

 

19

    บ้านประตูเมือง

315

307

622

140

นายดอก  พะแก่

 

 

รวม

5,984

5,846

11,830

2,729

 

 

 

 1.5  ลักษณะภูมิประเทศ                                                                                                                                              
                                            องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินมีพื้นที่ทั้งหมด 276,250 ไร่ หรือ 442 ตารางกิโลเมตร                    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีสภาพเป็นป่าดิบเขา                                                              

1.6 ลักษณะภูมิอากาศ         
              เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  600 – 800  มิลลิเมตร    อุณหภูมิสูงสุด 42 องศา   

 

เซลเซียส ต่ำสุด 3.8 องศาเซลเซียส    
                ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม– มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน 28.0  องศาเซลเชียส      
                ฤดูฝน   ประมาณเดือน กรกฎาคม– ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน 26.5 องศาเซลเชียส       
                ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน– กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน22.4 องศาเซเชียส

 

1.7    เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ    
                ประชากรร้อยละ 60 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ร้อยละ  20  ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ  10  ประกอบ  อาชีพหัตถกรรม ร้อยละ   5  ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว  และร้อยละ  5  ประกอบอาชีพอื่น นอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้นเข้าชม : 2964


กศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลแม่วิน 2 / มี.ค. / 2564
      กศน.ตำบลบ้านกาด 13 / ม.ค. / 2564
      กศน.ตำบลดอนเปา 13 / ม.ค. / 2564
      กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง 13 / ม.ค. / 2564
      กศน.ตำบลทุ่งปี๊ 13 / ม.ค. / 2564