เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
หัวข้อเรื่อง : แหล่งเรียนรู้ ตำบลทุ่งปี๊

จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


 

แหล่งเรียนรู้ ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

1. ชื่อแหล่งเรียนรู้………B2B nature farm………

2. หมู่บ้าน...บ้านกลางดง...............หมู่ที่....4........ตำบล.....ทุ่งปี๊..............

อำเภอ...แม่วาง.........จังหวัด......เชียงใหม่..............

รหัสไปรษณีย์....50360.........เบอร์โทรศัพท์............

3. ลักษณะของแหล่งเรียนรู้

3.1.ความเป็นมาแหล่งการเรียนรู้ “B2B Nature Farm(Back to Basic)” เป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการศึกษาดูงานในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านกลางดง หมู่4  ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมเกษตรธรรมชาติ ที่โดดเด่นคือการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะ ลำไยอบแห้งปลอดสารพิษ น้ำผึ้งจากฟาร์ม ที่เลี้ยงจากสวนที่ไม่ใช้สารเคมี  เป็นแหล่งในการการอบรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในนามเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ

3.2. วัตถุประสงค์ของการจัดการตั้ง

3.2.1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (MOA) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

4. ขั้นตอน/วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้(ระบุเป็นข้อๆ)

    4.1  ขั้นตอนรวบรวมและวิเคราะห์บริบท เป็นการวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อม เช่น บริบททางสังคม กฏหมาย นโยบาย เศรษฐกิจ สภาวะการณ์ของโลก และความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นหน้าที่และพันธกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

    4.2  ขั้นเตรียมปัจจัยนำเข้า ที่สำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา เช่น ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร หลักสูตร งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุน เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นต้น

    4.3  ขั้นกระบวนการ เป็นขั้นตอนสำคัญที่เป็นการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นขั้นตอนย่อยของกระบวนการดำเนินการ แยกออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประเมินผล และ การทบทวนปรับปรุง และพัฒนาใหม่

    4.4  ขั้นตอนจัดการกับผลผลิต ซึ่งในขั้นตอนนี้แยกผลผลิตออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เรียน กลุ่มผู้ส่งเสริมและพัฒนา (กศน.) และกลุ่มเครือข่ายประชาคม

    4.5  ขั้นตอนวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะย้อนกลับ ไปยังปัจจัยอื่นๆ

                 

5. ค่าธรรมเนียม  ¨ ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม¨มีการเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน............บาท

6. รางวัลที่ได้รับ ชื่อรางวัล...ใบรับรองเกษตรกรผู้ประกอบการเกษตร MOA....ปีที่ได้รับ.......2563..............

             

7. QR Code  แหล่งเรียนรู้ ( Facebook/ youtube / อื่นๆ)

https://www.facebook.com/B2B-Nature-farm-435444500232662/

    เข้าชม : 949


แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 5 อันดับล่าสุด

      แหล่งเรียนรู้ตำบลดอนเปา 19 / เม.ย. / 2564
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทุ่งปี๊ 19 / เม.ย. / 2564
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลทุ่งปี๊ 19 / เม.ย. / 2564