เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
หัวข้อเรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทุ่งปี๊

จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

1. ชื่อ.......นางโสภิญ หล้าดี...................

2. หมู่บ้าน......ทุ่งปี๊.....................หมู่ที่......5.........ตำบล.....ทุ่งปี๊..............

อำเภอ....แม่วาง...........จังหวัด...........เชียงใหม่...............

     รหัสไปรษณีย์.....50360..........เบอร์โทรศัพท์...0931614264.........

3. ความเชี่ยวชาญด้าน.........การทำเกษตรธรรมชาติ....................

4.ขั้นตอน/วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระบุเป็นข้อๆ)

    4.1. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความสามารถและความถนัดของตนเอง

    4.2. ครูกศน.ตำบลประสานเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

    4.3. เข้ารับการอบรมโครงการฯต่างๆของกศน.เพื่อพัฒนาตนเอง

    4.4 เรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาดูงานนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่น

            

 5. รางวัลที่ได้รับ

              

  ชื่อรางวัล....หนังสือรับรองเกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรธรรมชาติ MOA เพื่อคุณภาพชีวิต  
                               ปีที่ได้รับ....2563………..

                

    รางวัลที่ได้รับ ชื่อรางวัล..โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน(Drone) เพื่อการเกษตร...

                            ปีที่ได้รับ....2563………..

 6. QR Code  แหล่งเรียนรู้ ( Facebook / youtube / อื่นๆ)

 

https://www.facebook.com/pomsopin

 เข้าชม : 1018


แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 5 อันดับล่าสุด

      แหล่งเรียนรู้ตำบลดอนเปา 19 / เม.ย. / 2564
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลทุ่งปี๊ 19 / เม.ย. / 2564
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลทุ่งปี๊ 19 / เม.ย. / 2564