กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารทั่วไป

นางจงรัก คำคุณ
งานธุรการ
งานอาคารสถานที่


นางสาวรัตนาพร
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์

       

นายอุทัย เสาร์คำ
งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

นายชัย เฟื่องฟู
งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวธัญญาภรณ์ ไทยวงษ์ศรี
งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
     

นายอาทิตย์ คำแผ่น
งานยานยนต์

นายสาธิต กุลสุริวงศ์
งานยานยนต์

นายทรงชัย กันธะวงศ์
งานยานยนต์

นายเถกิงรัฐ กาญจนมุสิก
งานยานยนต์

นายนิรุต ทองรอด
งานยานยนต์

นายวศิลป์ ยารังษี
งานยานยนต์
งานบริหารบุคลากร


นางสาวกิตติคุณ หล้าเต็น
งานบริหารบุคลากร

นางศาธิมา ศรีนา
งานบริหารบุคลากร
       
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางนิจนาถ แก้วทับทิม
งานบริหารการเงิน

นางศิริวิมล สุทธิสุนทร
งานบริหารการเงิน

นางสาวพรรณิภา เกตุมรรค
งานบริหารการเงิน

นางศศิธร ปานวน
งานบริหารการเงิน
   

นางสาวรัชนีกรณ์ ดวงจันทร์
งานบริหารการเงิน

นางสาววาทิณี เพียรชนะ
งานบริหารการเงิน

นางสาวอภิวรรณ ชมชาติ
งานบริหารบัญชี
     

นางสาวนัดดา วงศ์อาสา
งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์

นายฉลองชัย อาทิ
งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์