กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

งานแผนงานและงบประมาณ


นางสาวมงคลทิพย์ ใจอินผล
งานแผนงานและงบประมาณ


นางสาววิลาวัณย์ วิโสจสงคราม
งานสารสนเทศและรายงาน


นางสาวจิติดา อินตานวล
งานงานสารสนเทศและรายงาน