กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
งานการส่งเสริมภาคีเครือข่าย

นางสาวรักษ์มณี ฉายวัฒนา
งานส่งเสริมภาคีเครือช่าย