กลุ่มอำนวยการ/งานพัสดุ
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวนัดดา วงศ์อาสา
งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์

นายฉลองชัย อาทิ
งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์