[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : สาระน่ารู้พัฒนาทักษะชีวิต
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : วัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพหรมมหาราช)

อังคาร ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554


 ประวัติวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช)

ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม

 

สถานที่ตั้ง
วัด   ป่าไม้แดง   เลขที่  ๑๑๙   บ้าน   ป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช)   หมู่ที่      ถนนโชตนา   ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๙  ไร่ ๓   งาน   ๔๐   ตารางวา    โฉนดเลขที่   ๓๐๒๖   อาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่างๆ ดังนี้.
- ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ
- ทิศใต้   จดลำเหมืองสาธารณะ
- ทิศตะวันออก  จดลำเหมืองสาธารณะ
- ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ
ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน     แปลง
๑.   เนื้อที่   ๔๙   ไร่      งาน   ๔๐   ตารางวา     นส.๓ เลขที่  ๓๐๒๖


ประวัติและความเป็นมา
วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช)  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๙  หมู่    บ้านป่าไม้แดง  ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งบริเวณวัดมีเนื้อที่  ๔๙  ไร่  ๓ งาน ๔๐  ตารางวา  มีอาณาเขตทิศเหนือจดถนนสาธารณะ  ทิศใต้จดลำเหมืองสาธารณะ  
ทิศตะวันออกจดลำเหมืองสาธารณะ  ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ  ภายในบริเวณวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย  วิหาร จตุรมุขวิหารธรรมานุสติ  ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังประเพณีล้านนา  ๑๒  เดือน, เจดีย์นวโลกุตตรสถิตศรีไชยปราการมีอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช   ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้
สถาปนาสร้างเวียงไชยปราการ (เมืองไชยปราการ)
มีอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาสร้างเมืองเชียงใหม่, มีวิหารพระคุ้มเสา
หลักเมืองไชยปราการ
ศาลาบำเพ็ญบุญ,   ศาลาราย,   ศาลาอเนกประสงค์,   กุฎิสงฆ์,อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี  
และเผนกสามัญศึกษา,   มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุฎิพักรับรองสำหรับอาคันตุกะ,วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช)  เดิมเป็นวัดร้าง 
ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๕๙๙  ในสมัยพระเจ้าพรหมหาราช  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองไชยปราการ  ซึ่งได้รกร้าง
มีป่าไม้แดงขึ้นปกคลุมอยู่ แต่มีสภาพซากวัดเก่าปรักหักพัง  คงเหลือแต่หลักฐานบางอย่างปรากฎอยู่ เช่นซากฐานก้อนอิฐที่จมอยู่ใต้พื้นดินต่อมาเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๑๕
  พระครูประดิษฐ์พรหมคุณ (หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมฺโม)  เจ้าอาวาสวัดสุปัฎนาราม  เจ้าคณะตำบลปงตำในขณะนั้น ไดันำคณะศรัทธาสาธุชนภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง และหมู่บ้านใกล้เคียง เข้าพัฒนาสถานที่วัดร้างที่ปกคลุมด้วยป่าไม้แดง  ได้สร้างราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชขึ้น 
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเจ้าพรหมมหาราช   วีรกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองไชยปราการ  และได้จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์โดยใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์
พระเจ้าพรหมมหาราช
”  โดยมีท่านพระครูประดิษฐ์พรหมคุณ  เป็นเจ้าสำนักสงฆ์รูปแรกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๓๔จนกระทั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔  แห่งระเรียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์  พุทธศักราช  ๒๕๑๔  ได้ประกาศให้เป็นวัดมีพระ
สงฆ์ เมื่อวันที่
  ๒๔ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  โดยให้ชื่อว่า  “ วัดป่าไม้แดง”  โดยมีท่านพระครูดวงคำ   ฐานนิสฺสโร   ในขณะนั้น หรือท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์
  องค์ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงรูปแรก, และได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๔  จนถึงปัจจุบัน


สิ่งก่อสร้างภายในวัด
๑.  ศาลาอเนกประสงค์                               ๒.  อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัตธรรมวัดป่าไม้แดง
๓.  ศาลาบาตร, ศาลาบำเพ็ญบุญ               ๔.  ห้องประชุม
๕.  กุฎิสงฆ์, กุฎิรับรองอาคันตุกะ                ๖.   กำแพงแก้ว

ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด 
๑.  วิหารจตุรมุข                                      ๒.  วิหารธรรมานุสติ
๓.  เจดีย์นวโลกุตตรสถิตศรีไชยปราการ       ๔.  อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
๕.  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย                        ๖.  อนุสาวรีย์หลวงพ่อบุญเย็น  ฐานธมฺโม
๗.  พระคุ้มเสาหลักเมืองไชยปราการ

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๑.    พระครูประดิษฐ์พรหมคุณ         ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๑๕  -  พ.ศ. ๒๕๓๔
๒.   พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์            ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๔  -  ปัจจุบันเข้าชม : 4396


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      วิธีการป้องกัน รับมือ \"ไวรัสโคโรน่า\" COVID-19 1 / ก.พ. / 2564
      วิธีทำหน้ากากอนามัยง่ายๆใช้เอง 31 / มี.ค. / 2563
      ประเพณีสงกรานต์ 10 / เม.ย. / 2561
      ตุงไส้หมู ศิลปะการตัดกระดาษของชาวล้านนา 10 / เม.ย. / 2561
      วัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพหรมมหาราช) 22 / พ.ย. / 2554
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 
711/1 หมู่ 2 ตำบลปงตำง  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 0-5387-0657 
โทรสาร  0-5345-7766  
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี