[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หัวข้อเรื่อง : โครงการหนังสือทำมือ

ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561


 สรุปผลการจัดโครงการหนังสือทำมือ

 

หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันการอ่านหนังสือของเด็กเล็กก่อนวันเรียน เด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไป สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน

       ฝ่ายงานการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทำโครงการหนังสือทำมือ เพื่อผลิตหนังสือ สื่อ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย ที่ตรงและเหมาะสมกับวัยของเด็ก สำหรับให้บริการยืม – คืน ภายในห้องสมุด ส่งเสริมให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเข้าถึงบริการส่งเสริมการอ่าน และอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกเห็นคุณค่าของการอ่าน

 

วัตถุประสงค์

        1.เพื่อจัดทำหนังสือทำมือที่มีความเหมาะสมกับวัยผู้อ่าน เป็นหนังสือที่ดี มีความหลากหลายและมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน

        2.เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาวเป็นแหล่งผลิตหนังสือที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านในชุมชน

        3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม หนังสือทำมือ เกิดกลุ่มอาสาสมัครในการส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม

 

ระยะเวลา    

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 6 มีนาคม 2560

 

สถานที่ดำเนินการ    

1.       ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว

2.       ณ ชุมชนบ้านหนองแขม

3.       ณ ชุมชนบ้านก๊อตป่าบง

4.       ณ ชุมชนบ้านแกน้อย

5.       ณ ชุมชนบ้านป่าบงงาม

6.       ณ ชุมชนบ้านห้วยปง

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จำนวน......191.........คน

 

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนและประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน...........30.......คน

 

งบประมาณ.......10,700.-.......บาท

        จากมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม

 

วิทยากร

1.นางณัฐณิชา  ปัญญาจิรนาถ      ตำแหน่งบรรณารักษ์

2.นางปรียาพร  สริยะชัยพันธ์      ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

3.นางปิ่นนภา    ใจคำ              ตำแหน่ง ครู ศรช.บ้านใหม่สามัคคี

4.นายสมคิด  ไชยมงคล             ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

5.นางสาวเสาวรส  พะชู             ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

6.นางพัชรินทร์  บุญมั่งมี            ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

7.นางสาววรรณดา พรมมี           ตำแหน่ง ครู ศศช.บ้านผาลาย

8.นางพิชญา      ติ๊บปละ           ตำแหน่ง ครู ศศช.บ้านก๊อตป่าบง

9.นายพิเชฐ  สายบัวพัตร            ตำแหน่ง ครู ศศช.บ้านห้วยจะค่าน

10.นางสาวณัฏฐนันท์     สุภาธง  ตำแหน่ง ครู ศศช.บ้านห้วยปง

 

          ผู้รับผิดชอบ                 

นางณัฐณิชา  ปัญญาจิรนาถ ตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว

 

          วิธีการดำเนินงาน

                   1.ประชุมทบทวน จัดทำโครงการหนังสือทำมือภายในฝ่ายงาน

                   2.จัดทำโครงการหนังสือทำมือ

                   3.ประสานงานภาคีเครือข่ายมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อมเสนอโครงการขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการ

                   4.ประชาสัมพันธ์โครงการ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ

                   5.ดำเนินกิจกรรม จัดทำสื่อ หนังสือทำมือ 3 ประเภท ดังนี้

                             5.1 หนังสือทำมือจากผ้า

                             5.2 หนังสือทำมือจากโฟมยาง

                             5.3 หนังสือทำมือจากกระดาษ 100 ปอนด์
                   6.สรุปโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม ในค่ายสรุปบทเรียนครู

                   7.จัดแสดงผลงานหนังสือ สื่อ ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม ในมหกรรมปลูกต้นรักการอ่าน

 

ผลที่เกิดขึ้น    

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาวเป็นแหล่งผลิต สื่อ หนังสือทำมือสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย ที่มีความเหมาะสมกับวัยผู้อ่าน เป็นหนังสือที่ดี มีความหลากหลายและมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน เยาวชนและประชาชนเกิดจิตอาสาเห็นคุณค่าความสำคัญของการอ่านในการอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

ปัญหา อุปสรรค

1.เนื่องจากกิจกรรมการทำหนังสือทำมือเป็นกิจกรรมที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัยผู้อ่านและทักษะขั้นตอนในการทำหนังสือเป็นอย่างมาก เพราะอาจมีผลทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำหนังสือได้ ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้เกิดการสูญเสียวัสดุอุปกรณ์จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตหนังสือได้ในจำนวน 300 เล่ม เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

2.ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก แต่ห้องสมุดมีความห่างใกล้ทำให้ผู้ที่สนใจไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมได้

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1.ผู้จัดกิจกรรมแก้ปัญหาด้วยการประสานงานภาคีเครือข่ายขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม ร่วมสนับสนุน หนังสือ สื่อ จำนวน 114 เล่ม เพื่อให้มีหนังสือเพียงพอสำหรับการให้บริการยืม - คืน ภายในห้องสมุดประชาชน

2.ฝ่ายงานการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ขยายเวลาดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งจัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ดังนี้

1.       ณ ชุมชนบ้านหนองแขม

2.       ณ ชุมชนบ้านก๊อตป่าบง

3.       ณ ชุมชนบ้านแกน้อย

4.       ณ ชุมชนบ้านป่าบงงาม

5.       ณ ชุมชนบ้านห้วยปง

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

จำนวนหนังสือ สื่อ

 

สรุป

เป้าหมาย

ผลการจัดกิจกรรม

ได้รับหนังสือ สื่อ สนับสนุนในโครงการ

300  เล่ม

82  เล่ม

114 เล่ม

มีจำนวนหนังสือ สื่อ ทั้งหมดจำนวน 196 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 65.3

 

 

เชิงคุณภาพ

สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม โครงการหนังสือทำมือ จากแบบประเมินจำนวน 30 ชุด ผลรวมความพึงพอใจทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 88.1

 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การบรรลุวัตถุประสงค์

เหตุผล

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1.เพื่อจัดทำหนังสือทำมือที่มีความเหมาะสมกับวัยผู้อ่าน เป็นหนังสือที่ดี มีความหลากหลายและมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน

/

 

การอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าไปเท่าไหร่ การอ่านยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากเท่านั้น ดังนั้นการอ่านหนังสือที่มีความเหมาะสมกับวัยจะยิ่งกระตุ้นพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้น

 

 

2.เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาวเป็นแหล่งผลิตหนังสือ ที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านในชุมชน

/

 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาวเป็นศูนย์การการเรียนรู้ของชุมชน

3.เกิดกลุ่มอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

/

 

เกิดจิตอาสาของเยาวชนและประชาชน ในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เกิดชุมชนเข้มแข็ง 

 


                                                                   


เข้าชม : 1176


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      โครงการหนังสือทำมือ 11 / พ.ค. / 2561


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่  หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทร. 053-455199  E-mail : Libchiangdow@@cmi.nfe.go.th
เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี