[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน

 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  ได้จัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2540  โดยการสนุนของอำเภอแม่ออน ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บริการสื่อความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  นักเรียน นิสิต นักศึกษา  เข้าใช้บริการเพื่อหาความรู้ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย เดิมห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอแม่ออน  ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอแม่ออน  ที่ว่าการอำเภอแม่ออน   ต่อมาห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  ได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการ  ณ  สามแยก  บ้านออนหลวย  หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ในปีพ.ศ.2542  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ  ให้ใช้สถานที่ในการเปิดให้บริการและการย้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล

ปรัชญา             คิดเป็นตามวิถีพอเพียง

เอกลักษณ์        กศน.อำเภอแม่ออนบริการด้วยใจ 

อัตลักษณ์         ผู้รับบริการมีทักษะในการดำเนินชีวิต

วิสัยทัศน์         ภายในปี พ.ศ. 2563 กศน.อำเภอแม่ออน  จัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงสุดตามความแตกต่างระหว่าง บุคคล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นและมีความรู้คู่คุณธรรม

3. จัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียง

4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย

ลักษณะอาคาร

 

ลักษณะอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  เป็นอาคารเอกเทศ โดยใช้อาคารของชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสามแยก หมู่บ้าน
ออนหลวย หมู่ 6 ต.ออนเหนือ  เป็นสำนักงานและสถานที่จัดกิจกรรมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ภายในมีเป็นห้องโล่ง และ ห้องน้ำ

 เปิดบริการ วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
หยุดบริการ วันจันทร์และวันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์
โทร 053-929101 โทรสาร 053-929081

Facebook :
www.facebook.com/ibrarymaeon
Line :
line.me/R/ti/g/YcuDvjN_x6

Youtube :
www.youtube.com/channel/UCjZF2GmzgiTr9lQADrd9hmQ


 เข้าชม : 2243
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่อยู่ สามแยกบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 0 53 92 9101 โทรสาร 
 0 53 92 9081 E-mail librarymaeon@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี