นางสุวภี คงดี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
นางนฤมล พรมมหาราช
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ
นางดวงนภา ชินจิรัฐติกาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย
นายพุธชรัช อรรถวสุ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และการพัฒนา
นางชฎาภรณ์ เกตุสม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
ภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ
นายวิรัตน์ คงดี
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
บุคลากรในกลุ่มงาน บุคลากรในกลุ่มงาน บุคลากรในกลุ่มงาน บุคลากรในกลุ่มงาน บุคลากรในกลุ่มงาน บุคลากรในกลุ่มงาน