สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      คู่มือและโปรแกรม
 
 
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-01-22]อ่าน:[448]
2 รายงานการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [2020-09-17]อ่าน:[299]
3 แนวทางการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กอักษร G [2020-08-13]อ่าน:[297]
4 คู่มือการจัดการศึกษาพื้นฐานแบบออนไลน์ [2020-06-19]อ่าน:[584]
5 คู่มือการทำงานของระบบสารสนเทศฯ สำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ [2020-03-11]อ่าน:[437]
6 คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560) [2019-10-18]อ่าน:[422]
7 หนังสือการจ้างเหมาบริการเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการสานักงาน กศน. [2019-09-05]อ่าน:[420]
8 วิธีการสืบค้นหนังสือเก่าจากระบบงานสารบรรณ(E-Office) [2019-07-25]อ่าน:[380]
9 แนวทางการจัดกิจกรรม โครงการ Smart Farmer [2019-01-31]อ่าน:[600]
10 โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่น 6 พ.ย.61 [2018-11-06]อ่าน:[2265]
11 ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน กศน._จากการประชุม ณ ริมดอยรีสอร์ท เชียงดาว [2018-08-22]อ่าน:[800]
12 คู่มือโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ [2018-07-06]อ่าน:[582]
13 เอกสารประชุมเรื่อง มาตรฐานและตัวบงชี้ภายใน กศน.อำเภอ [2018-06-27]อ่าน:[701]
14 สื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ [2018-05-24]อ่าน:[897]
15 โปรแกรม itw51รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561 [2018-04-25]อ่าน:[3818]
16 คู่มือการใช้ koratsite2_05 [2018-04-09]อ่าน:[711]
17 โครงสร้างหลักสูตร Smart Farmer [2018-02-22]อ่าน:[1001]
18 แผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 2560-2564 [2018-02-26]อ่าน:[666]
19 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ [2018-02-26]อ่าน:[3078]
20 ร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [2017-11-07]อ่าน:[1015]
21 วิธีการใช้ Google sheet อย่างง่ายๆ [2017-08-18]อ่าน:[1026]
22 คู่มือการใช้งานระบบ DMIS60 [2017-06-19]อ่าน:[976]
23 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มีนาคม 2560 [2017-03-21]อ่าน:[9231]
24 โปรแกรม ITW44 รุ่นวันที่ 1 เมษายน 2555 [2017-03-21]อ่าน:[2599]
25 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 28 พ.ย. 59 [2016-11-28]อ่าน:[1574]
26 ไฟล์วิดีโอการอบรมการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคลครับ [2016-10-26]อ่าน:[1365]
27 ร่าง กฏกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพ กศน. [2016-10-25]อ่าน:[1049]
28 slide บรรยาย ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาสังคมเชียงใหม่ [2016-10-04]อ่าน:[1003]
29 โปรแกรม ITW อัพเดท 3-10-59 [2016-10-03]อ่าน:[1553]
30 แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แบบไม่มีหลักฐาน [2016-10-03]อ่าน:[1008]
31 (ร่าง) การเทียบโอนผลการเรียนด้วยวิธีการทดสอบหน้าจอ [2016-10-03]อ่าน:[1151]
32 ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แบบมีหลักฐาน [2016-10-03]อ่าน:[946]
33 (ร่าง) แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่จัด กศน.เป็นระดับเข้าหลักสูตร กศน.2551 [2016-10-03]อ่าน:[3543]
34 ด่วนที่สุด! ค่าขีดจำกัดล่าง ( ค่า Y ) ภาคเรียนที่ 2/2558 ของคะแนนสอบปลายภาค หลักสูตร 51 [2016-09-29]อ่าน:[2074]
35 ค่มือการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [2016-09-02]อ่าน:[1345]
36 เอกสารประกอบการประชุมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 59 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2016-08-03]อ่าน:[1185]
37 แบบฟอร์ม แผนการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก [2016-07-29]อ่าน:[1443]
38 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. [2016-07-06]อ่าน:[1266]
39 คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข [2016-07-04]อ่าน:[2371]
40 ดาวน์โหลดคู่มือวิจัยอย่างง่าย ของครู กศน.ตำบล [2016-06-07]อ่าน:[1636]
41 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีสอบราคา [2016-04-28]อ่าน:[1274]
42 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 [2016-04-26]อ่าน:[2541]
43 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล [2016-03-11]อ่าน:[1472]
44 กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท [2015-12-29]อ่าน:[1140]
45 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [2015-11-02]อ่าน:[1610]
46 คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงิน [2015-10-01]อ่าน:[1917]
47 Smart Tips เดือน ก.ย.58 (Kahoot) [2015-10-01]อ่าน:[1238]
48 Smart Tips เดือน ส.ค.58 (Panorama) [2015-10-01]อ่าน:[1130]
49 Smart Tips เดือน ก.ค.58 (Camscanner) [2015-10-01]อ่าน:[1212]
50 แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มโซนหล่ายดอย [2015-10-22]อ่าน:[1180]
51 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาฯ [2015-10-07]อ่าน:[1250]
52 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2558 [2015-10-01]อ่าน:[6432]
53 การวิเคราะห์ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557กศน. ในเขตภาคเหนือ [2015-09-25]อ่าน:[1205]
54 หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [2015-09-24]อ่าน:[1296]
55 ไฟล์นำเสนอ การปลูกถั่วมะแฮะ ผอ.สนั่น เผือกไร่ 2 มิ.ย.58 UNISERV [2015-06-02]อ่าน:[1681]
56 ไฟล์นำเสนอโครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ” [2015-05-28]อ่าน:[1548]
57 คู่มือการเทียบระดับการศึกษาสูงสุด [2015-02-01]อ่าน:[1387]
จำนวนทั้งหมด 57 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558