สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      คู่มือและโปรแกรม
 
 
1 คู่มือการจัดทำแผนที่3มิติเพื่อการจัดการเรียนรู้ [2022-09-01]อ่าน:[274]
2 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.65 [2022-06-16]อ่าน:[309]
3 แผนปฏิบัติการ ปี 65 กศน [2022-05-17]อ่าน:[403]
4 คู่มือนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-05-20]อ่าน:[1018]
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-01-22]อ่าน:[1477]
6 รายงานการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [2020-09-17]อ่าน:[727]
7 แนวทางการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กอักษร G [2020-08-13]อ่าน:[772]
8 คู่มือการจัดการศึกษาพื้นฐานแบบออนไลน์ [2020-06-19]อ่าน:[1175]
9 คู่มือการทำงานของระบบสารสนเทศฯ สำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ [2020-03-11]อ่าน:[911]
10 คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560) [2019-10-18]อ่าน:[993]
11 หนังสือการจ้างเหมาบริการเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการสานักงาน กศน. [2019-09-05]อ่าน:[1264]
12 วิธีการสืบค้นหนังสือเก่าจากระบบงานสารบรรณ(E-Office) [2019-07-25]อ่าน:[809]
13 แนวทางการจัดกิจกรรม โครงการ Smart Farmer [2019-01-31]อ่าน:[1047]
14 โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่น 6 พ.ย.61 [2018-11-06]อ่าน:[4516]
15 ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน กศน._จากการประชุม ณ ริมดอยรีสอร์ท เชียงดาว [2018-08-22]อ่าน:[1210]
16 คู่มือโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ [2018-07-06]อ่าน:[1156]
17 เอกสารประชุมเรื่อง มาตรฐานและตัวบงชี้ภายใน กศน.อำเภอ [2018-06-27]อ่าน:[1127]
18 สื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ [2018-05-24]อ่าน:[1280]
19 โปรแกรม itw51รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561 [2018-04-25]อ่าน:[4510]
20 คู่มือการใช้ koratsite2_05 [2018-04-09]อ่าน:[1149]
21 โครงสร้างหลักสูตร Smart Farmer [2018-02-22]อ่าน:[1529]
22 แผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 2560-2564 [2018-02-26]อ่าน:[1252]
23 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ [2018-02-26]อ่าน:[5364]
24 ร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [2017-11-07]อ่าน:[1527]
25 วิธีการใช้ Google sheet อย่างง่ายๆ [2017-08-18]อ่าน:[1511]
26 คู่มือการใช้งานระบบ DMIS60 [2017-06-19]อ่าน:[1621]
27 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มีนาคม 2560 [2017-03-21]อ่าน:[9798]
28 โปรแกรม ITW44 รุ่นวันที่ 1 เมษายน 2555 [2017-03-21]อ่าน:[3771]
29 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 28 พ.ย. 59 [2016-11-28]อ่าน:[1947]
30 ไฟล์วิดีโอการอบรมการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคลครับ [2016-10-26]อ่าน:[1773]
31 ร่าง กฏกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพ กศน. [2016-10-25]อ่าน:[1412]
32 slide บรรยาย ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาสังคมเชียงใหม่ [2016-10-04]อ่าน:[1381]
33 โปรแกรม ITW อัพเดท 3-10-59 [2016-10-03]อ่าน:[2161]
34 แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แบบไม่มีหลักฐาน [2016-10-03]อ่าน:[1387]
35 (ร่าง) การเทียบโอนผลการเรียนด้วยวิธีการทดสอบหน้าจอ [2016-10-03]อ่าน:[1489]
36 ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แบบมีหลักฐาน [2016-10-03]อ่าน:[1306]
37 (ร่าง) แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่จัด กศน.เป็นระดับเข้าหลักสูตร กศน.2551 [2016-10-03]อ่าน:[4447]
38 ด่วนที่สุด! ค่าขีดจำกัดล่าง ( ค่า Y ) ภาคเรียนที่ 2/2558 ของคะแนนสอบปลายภาค หลักสูตร 51 [2016-09-29]อ่าน:[2758]
39 ค่มือการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [2016-09-02]อ่าน:[1816]
40 เอกสารประกอบการประชุมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 59 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2016-08-03]อ่าน:[1555]
41 แบบฟอร์ม แผนการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก [2016-07-29]อ่าน:[1928]
42 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. [2016-07-06]อ่าน:[2026]
43 คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข [2016-07-04]อ่าน:[2965]
44 ดาวน์โหลดคู่มือวิจัยอย่างง่าย ของครู กศน.ตำบล [2016-06-07]อ่าน:[2204]
45 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีสอบราคา [2016-04-28]อ่าน:[1794]
46 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 [2016-04-26]อ่าน:[3024]
47 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล [2016-03-11]อ่าน:[2015]
48 กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท [2015-12-29]อ่าน:[1474]
49 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [2015-11-02]อ่าน:[2099]
50 คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงิน [2015-10-01]อ่าน:[2521]
51 Smart Tips เดือน ก.ย.58 (Kahoot) [2015-10-01]อ่าน:[1670]
52 Smart Tips เดือน ส.ค.58 (Panorama) [2015-10-01]อ่าน:[1511]
53 Smart Tips เดือน ก.ค.58 (Camscanner) [2015-10-01]อ่าน:[1651]
54 แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มโซนหล่ายดอย [2015-10-22]อ่าน:[1721]
55 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาฯ [2015-10-07]อ่าน:[1703]
56 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2558 [2015-10-01]อ่าน:[6863]
57 การวิเคราะห์ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557กศน. ในเขตภาคเหนือ [2015-09-25]อ่าน:[1647]
58 หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [2015-09-24]อ่าน:[1743]
59 ไฟล์นำเสนอ การปลูกถั่วมะแฮะ ผอ.สนั่น เผือกไร่ 2 มิ.ย.58 UNISERV [2015-06-02]อ่าน:[2094]
60 ไฟล์นำเสนอโครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ” [2015-05-28]อ่าน:[1938]
61 คู่มือการเทียบระดับการศึกษาสูงสุด [2015-02-01]อ่าน:[1953]
จำนวนทั้งหมด 61 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558