สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      คู่มือและโปรแกรม
 
 
1 คู่มือแนวทางบูรณาการความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [2023-01-01]อ่าน:[9]
2 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ [2023-01-01]อ่าน:[14]
3 เครื่องมือนิเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2023-03-22]อ่าน:[83]
4 คู่มือนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2023-03-22]อ่าน:[25]
5 มาตรฐาน กศน.ตำบล [2023-03-22]อ่าน:[50]
6 คู่มือการจัดทำแผนที่3มิติเพื่อการจัดการเรียนรู้ [2022-09-01]อ่าน:[495]
7 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.65 [2022-06-16]อ่าน:[554]
8 แผนปฏิบัติการ ปี 65 กศน [2022-05-17]อ่าน:[666]
9 มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 [2022-01-04]อ่าน:[779]
10 คู่มือนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-05-20]อ่าน:[1286]
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2021-01-22]อ่าน:[1598]
12 รายงานการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [2020-09-17]อ่าน:[833]
13 แนวทางการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กอักษร G [2020-08-13]อ่าน:[851]
14 คู่มือการจัดการศึกษาพื้นฐานแบบออนไลน์ [2020-06-19]อ่าน:[1307]
15 คู่มือการทำงานของระบบสารสนเทศฯ สำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ [2020-03-11]อ่าน:[1034]
16 คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560) [2019-10-18]อ่าน:[1068]
17 หนังสือการจ้างเหมาบริการเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการสานักงาน กศน. [2019-09-05]อ่าน:[1407]
18 วิธีการสืบค้นหนังสือเก่าจากระบบงานสารบรรณ(E-Office) [2019-07-25]อ่าน:[946]
19 แนวทางการจัดกิจกรรม โครงการ Smart Farmer [2019-01-31]อ่าน:[1161]
20 โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่น 6 พ.ย.61 [2018-11-06]อ่าน:[4922]
21 ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน กศน._จากการประชุม ณ ริมดอยรีสอร์ท เชียงดาว [2018-08-22]อ่าน:[1343]
22 คู่มือโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ [2018-07-06]อ่าน:[1247]
23 เอกสารประชุมเรื่อง มาตรฐานและตัวบงชี้ภายใน กศน.อำเภอ [2018-06-27]อ่าน:[1276]
24 สื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ [2018-05-24]อ่าน:[1449]
25 โปรแกรม itw51รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561 [2018-04-25]อ่าน:[4670]
26 คู่มือการใช้ koratsite2_05 [2018-04-09]อ่าน:[1238]
27 โครงสร้างหลักสูตร Smart Farmer [2018-02-22]อ่าน:[1637]
28 แผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 2560-2564 [2018-02-26]อ่าน:[1346]
29 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ [2018-02-26]อ่าน:[5509]
30 ร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 [2017-11-07]อ่าน:[1654]
31 วิธีการใช้ Google sheet อย่างง่ายๆ [2017-08-18]อ่าน:[1612]
32 คู่มือการใช้งานระบบ DMIS60 [2017-06-19]อ่าน:[1722]
33 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มีนาคม 2560 [2017-03-21]อ่าน:[9916]
34 โปรแกรม ITW44 รุ่นวันที่ 1 เมษายน 2555 [2017-03-21]อ่าน:[3948]
35 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 28 พ.ย. 59 [2016-11-28]อ่าน:[2086]
36 ไฟล์วิดีโอการอบรมการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคลครับ [2016-10-26]อ่าน:[1945]
37 ร่าง กฏกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพ กศน. [2016-10-25]อ่าน:[1496]
38 slide บรรยาย ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาสังคมเชียงใหม่ [2016-10-04]อ่าน:[1473]
39 โปรแกรม ITW อัพเดท 3-10-59 [2016-10-03]อ่าน:[2256]
40 แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แบบไม่มีหลักฐาน [2016-10-03]อ่าน:[1534]
41 (ร่าง) การเทียบโอนผลการเรียนด้วยวิธีการทดสอบหน้าจอ [2016-10-03]อ่าน:[1572]
42 ร่าง) แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แบบมีหลักฐาน [2016-10-03]อ่าน:[1434]
43 (ร่าง) แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่จัด กศน.เป็นระดับเข้าหลักสูตร กศน.2551 [2016-10-03]อ่าน:[4547]
44 ด่วนที่สุด! ค่าขีดจำกัดล่าง ( ค่า Y ) ภาคเรียนที่ 2/2558 ของคะแนนสอบปลายภาค หลักสูตร 51 [2016-09-29]อ่าน:[2908]
45 ค่มือการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ [2016-09-02]อ่าน:[1916]
46 เอกสารประกอบการประชุมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 59 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ [2016-08-03]อ่าน:[1628]
47 แบบฟอร์ม แผนการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก [2016-07-29]อ่าน:[2044]
48 คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. [2016-07-06]อ่าน:[2162]
49 คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข [2016-07-04]อ่าน:[3287]
50 ดาวน์โหลดคู่มือวิจัยอย่างง่าย ของครู กศน.ตำบล [2016-06-07]อ่าน:[2360]
51 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีสอบราคา [2016-04-28]อ่าน:[1898]
52 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 [2016-04-26]อ่าน:[3170]
53 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล [2016-03-11]อ่าน:[2095]
54 กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท [2015-12-29]อ่าน:[1557]
55 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [2015-11-02]อ่าน:[2240]
56 คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงิน [2015-10-01]อ่าน:[2625]
57 Smart Tips เดือน ก.ย.58 (Kahoot) [2015-10-01]อ่าน:[1805]
58 Smart Tips เดือน ส.ค.58 (Panorama) [2015-10-01]อ่าน:[1631]
59 Smart Tips เดือน ก.ค.58 (Camscanner) [2015-10-01]อ่าน:[1790]
60 แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มโซนหล่ายดอย [2015-10-22]อ่าน:[1859]
61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาฯ [2015-10-07]อ่าน:[1814]
62 โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2558 [2015-10-01]อ่าน:[6928]
63 การวิเคราะห์ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557กศน. ในเขตภาคเหนือ [2015-09-25]อ่าน:[1734]
64 หนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [2015-09-24]อ่าน:[1826]
65 ไฟล์นำเสนอ การปลูกถั่วมะแฮะ ผอ.สนั่น เผือกไร่ 2 มิ.ย.58 UNISERV [2015-06-02]อ่าน:[2224]
66 ไฟล์นำเสนอโครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล ให้มีคุณภาพ” [2015-05-28]อ่าน:[2074]
67 คู่มือการเทียบระดับการศึกษาสูงสุด [2015-02-01]อ่าน:[2114]
จำนวนทั้งหมด 67 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558