:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
ภารกิจ สกร.
สำนักงาน กศน. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
2) จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธสาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา
บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเยบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับ
การศึกษา
(5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงวานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(6)จัดทำข้อเสนอนแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่น เพื่อส่งเสริมกรรียนรู้และการพัฒนาคุณภพาชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ของประชาชน
ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(8) ปฏิบัติงนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ รือกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566