สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
กลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่งาน
กลุ่มงาน
1

นางชญานิษฐ์  อรุณสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ /หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

2

นางสาวรัตนาพร  โรจรัตน์

งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

3

นางสาวนิภาพร  ทองดี

งานธุรการ

4

นางสาวกิตติคุณ หล้าเต็น

งานบริหารบุคลากร

5

นางสาวพนิดา  ธาตุอินจันทร์

งานบริหารบุคลากร        

6

นางมงคลทิพย์  บุญสันท์

งานบริหารการเงิน

7

นางศิริวิมล สุทธิสุนทร

งานบริหารการเงิน

8

นางสาวพรรณิภา เกตุมรรค

งานบริหารการเงิน

9

นางศศิธร ปานวน

งานบริหารการเงิน    

10

นางรัชนีกรณ์  นามวงค์

งานบริหารการเงิน

11

นางสาวลักษณารีย์  เชื้อสีเป็ง

งานบริหารการเงิน

12

นางสาวกรรณิการ์  กันทะเสน

งานบริหารบัญชี

13

นางสาวอภิวรรณ ชมชาติ

งานบริหารบัญชี

14

นายอุทัย เสาร์คำ

งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

15

นางบัวผัด  ชัยนิรันดร์กุล

งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  

16

นายเจริญ  คำมูล

งานอาคารสถานที่

17

นายอาทิตย์ คำแผ่น

งานยานยนต์

18

นายสาธิต กุลสุริวงศ์

งานยานยนต์

19

นายทรงชัย กันธะวงศ์

งานยานยนต์

20

นายเถกิงรัฐ กาญจนมุสิก

งานยานยนต์

21

นายเทวินทร์  วังสิงห์

งานยานยนต์ 

23 นางสาวนัดดา วงษ์อาสา

งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์

24  นายฉลองชัย อาทิ

งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์

25 นางสาวหัทยา  สุตาโย

งานประชาสัมพันธ์

คลิกภาพใหญ่
1

นายพุธชรัช อรรถวสุ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

2

นางสาววิลาวัณย์ วิโสจสงคราม

งานสารสนเทศและรายงาน

3

นางสาวจิติดา อินตานวล

งานสารสนเทศและรายงาน

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นางนฤมล พรมมหาราช

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

2

นางสาวจันทร์จิรา อ่อนอ้น

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

3

นางอัญชลี  จันต๊ะสาร

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นางมงคลทิพย์  บุญสันท์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

2

นางรจนา กันธะวงศ์

งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

     
     
คลิกภาพใหญ่
1

นางชฎาภรณ์ เกตุสม

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ

2

นางสาวนิศรา  บินกานี

งานส่งเสริมภาคีเครือช่าย

3 นางสาวอัญชลี  ศรีคำปัน 

งานส่งเสริมภาคีเครือช่าย

     
คลิกภาพใหญ่
1

นายวิรัตน์ คงดี

หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

2

นางสาวรุจิรา  คันธา

งานนิเทศติดตามและประเมินผล

3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงบารมี  แมนมาศวิหค

งานนิเทศติดตามและประเมินผล

     
     

 

 

 

 

คลิกภาพใหญ่

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558