สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
ผู้บริหาร กศน.ในจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ทิพวรรณ

นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช

ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

โซนที่ 1
โซนกลาง

โซนที่ 2
โซนกลาง-เหนือ

โซนที่ 3
โซนเหนือ

โซนที่ 4
กลาง-ใต้

โซนที่ 5
โซนใต้

แม่ออน

แม่แตง

ไชยปราการ

หางดง

อมก๋อย

นายกรีฑา สุภาพพรชัย
อำเภอแม่ออน
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ
อำเภอแม่แตง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาววิจิตร กันทาโย
อำเภอไชยปราการ
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสุนันท์  นาหลวง
อำเภอหางดง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางวิไลลักษณ์ สุขสาย
อำเภออมก๋อย
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

สันกำแพง

สันทราย

เชียงดาว

สารภี

จอมทอง

นางสาวจารวี มะโนวงค์
อำเภอสันกำแพง

นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์
อำเภอสันทราย

นางศิรพัชร์  ขันธสีมา
อำเภอเชียงดาว

นายพิทยา ธาตุอินจันทร์
อำเภอสารภี

นางสาวณัชชา สอนสมฤทธิ์
อำเภอจอมทอง

แม่ริม

สันป่าตอง

ฮอด

นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส
อำเภอเมืองเชียงใหม่

นางสาวสุทธินี จับใจนาย
อำเภอแม่ริม

นายพิทยา ธาตุอินจันทร์
(รักษาการ)อำเภอเวียงแหง

นางสาววาสนา ทานะโป่ง
อำเภอสันป่าตอง

นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ
อำเภอฮอด

นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส
(รักษาการ)อำเภอดอยสะเก็ด

นายสมัย รักร่วม
อำเภอพร้าว

นางพรวิไล สาระจันทร์
อำเภอฝาง

นางออมสิน บุญวงษ์
อำเภอแม่วาง

นายอดุลย์ ปัญญา
อำเภอแม่แจ่ม

 

 

นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ
(รักษาการ)อำเภอสะเมิง

นางพรวิไล สาระจันทร์
(รักษาการ)อำเภอแม่อาย

นางเยาวลักษณ์  โฟลค์เมอร์
อำเภอดอยหล่อ

นางยุพิน คำวัน
อำเภอดอยเต่า

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทวิช  กันธะคำ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558