สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
ผู้บริหาร กศน.ในจังหวัดเชียงใหม่
ผอ.ศุภกร
นายศุภกร  ศรีศักดา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
 
รองมีนา
นางมีนา  กิติชานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

โซนที่ 1
โซนกลาง

โซนที่ 2
โซนกลางเหนือ

โซนที่ 3
โซนเหนือ

โซนที่ 4
กลางใต้

โซนที่ 5
โซนใต้

ผอ.เอกพจน์

ผอ.วรวัฒน์

ผอ.อรวรีย์

ผอ.ปรียา

ผอ.นิรมล

ว่าที่ ร.ต.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์
อำเภอเมือง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นายวรวัฒน์  สินธพานนท์
อำเภอแม่ริม
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์
อำเภอฝาง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์
อำเภอสารภี
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางนิรมล บุญชู
อำเภอจอมทอง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

ผอ.วัชระ

ผอ.สร้อย

ผอ.สุทธินี

 

ผอ.ทวีศักดิ์

ผอ.เจริญ

นายวัชระ  พันธุ์ผจญ
อำเภอสันกำแพง

นายสร้อย  พุทธโส
อำเภอสะเมิง

นางสาวสุทธินี จับใจนาย
อำเภอเชียงดาว

นายทวีศักดิ์  แย้มพราย
อำเภอสันป่าตอง

นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต
อำเภออมก๋อย

ผอ.ประภาภรณ์

ผอ.นิวาส

ผอ.วิจิตร

ผอ.พิสุทธิ์

ผอ.อดุลย์

นางสาวประภาภรณ์  คำโอภาส
อำเภอแม่ออน

นายนิวาส  หล้าเต็น
อำเภอแม่แตง

นางสาววิจิตร กันทาโย
อำเภอไชยปราการ

นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์
อำเภอหางดง

นายอดุลย์  ปัญญา
อำเภอฮอด

ผอ.กรีฑา

ผอ.รสรินทร์

ผอ.ออมสิน

ผอ.วิไลลักษณ์

นายกรีพา  สุภาพพรชัย
อำเภอดอยสะเก็ด

นางสาวรสรินทร์  ดุษดินทร์
อำเภอพร้าว

นางสาวมนทิกา  ปูอินต๊ะ
อำเภอแม่อาย

นางออมสิน  บุญวงษ์
อำเภอแม่วาง

นางวิไลลักษณ์  สุขสาย
อำเภอแม่แจ่ม

 

ผอ.จารุเศรษฐ์

 

ผอ.สุนันท์

ผอ.ณัชชา

 

นายจารุเศรษฐ์  อรุณสิทธิ์
อำเภอสันทราย

นายยุทธนา อนันตะ
(รักษาการ) อำเภอเวียงแหง

นางสุนันท์ นาหลวง
อำเภอดอยหล่อ

นางณัชชา ทะภูมินทร์
อำเภอดอยเต่า

 

 

 

 

เดือนฉาย

 

 

 

 

นางเดือนฉาย  ธาตุอินจันทร์
(รักษาการ) อำเภอกัลยาณิวัฒนา

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558