สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
ผู้บริหาร กศน.ในจังหวัดเชียงใหม่
ผอ.ทิพวรรณ

นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช

ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

โซนที่ 1
โซนกลาง

โซนที่ 2
โซนกลาง-เหนือ

โซนที่ 3
โซนเหนือ

โซนที่ 4
กลาง-ใต้

โซนที่ 5
โซนใต้

ผอ.เอกพจน์

ผอ.นิวาส

ผอ.อรวรีย์

ผอ.ปรียา

ผอ.วิไลลักษณ์

ว่าที่ ร.ต.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์
อำเภอเมือง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นายนิวาส หล้าเต็น
อำเภอแม่ริม
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์
อำเภอฝาง
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์
อำเภอสารภี
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

นางวิไลลักษณ์ สุขสาย
อำเภออมก๋อย
(หัวหน้ากลุ่มโซน)

ผอ.ทวีศักดิ์

ผอ.จารุเศรษฐ์

ผอ.สุทธินี

ผอ.สุนันท์

ผอ.ณัชชา

นายทวีศักดิ์  แย้มพราย
อำเภอสันกำแพง

นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์
อำเภอสันทราย

นางสาวสุทธินี จับใจนาย
อำเภอเชียงดาว

นางสุนันท์ ทาหลวง
อำเภอหางดง

นางสาวณัชชา  สอนสมฤทธิ์
อำเภอจอมทอง

ผอ.กรีฑา

ผอ.วิจิตร

ผอ.อดุลย์

นายกรีพา สุภาพพรชัย
อำเภอแม่ออน

นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ
อำเภอแม่แตง

นางสาววิจิตร กันทาโย
อำเภอไชยปราการ

นางสาววาสนา ทานะโป่ง
อำเภอสันป่าตอง

นายอดุลย์  ปัญญา
อำเภอฮอด

ผอ.ประภาภรณ์

ผอ.ออมสิน

ผอ.อดุลย์

นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาสอำเภอดอยสะเก็ด

นายสมัย  รักร่วม
อำเภอพร้าว

นางศิรพัชร์  ขันธสีมา
อำเภอแม่อาย

นางออมสิน  บุญวงษ์
อำเภอแม่วาง

นายอดุลย์  ปัญญา
(รก.)อำเภอแม่แจ่ม

 

 

นางสาวจารวี มะโนวงค์
อำเภอสะเมิง

นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ
อำเภอเวียงแหง

 นางเยาวลักษณ์  โฟร์คเมอร์
อำเภอดอยหล่อ

นางยุพิน  คำวัน
อำเภอดอยเต่า

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทวิช  กันทะคำ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558