สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 [2022-01-04]อ่าน:[95]
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564) [2021-12-03]อ่าน:[116]
3 คำร้องขอวุฒิการศึกษา [2021-10-01]อ่าน:[164]
4 ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2021-03-03]อ่าน:[616]
5 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) [2021-04-26]อ่าน:[775]
6 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษา [2021-01-07]อ่าน:[491]
7 ด่วนที่สุด! ขอให้ส่งสัญญารับเงินอุดหนุน สัญญาค้ำประกัน และใบสมัครโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู [0000-00-00]อ่าน:[639]
8 เค้าโครงเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2563 [2020-05-25]อ่าน:[1313]
9 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ทีดิน [2020-01-30]อ่าน:[651]
10 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[1063]
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ [2020-02-26]อ่าน:[2326]
12 ด่วนที่สุด! แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[1467]
13 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[1219]
14 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ [2021-08-10]อ่าน:[3522]
15 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[1611]
16 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[1420]
17 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[1270]
18 ด่วนที่สุด! สัญญาจ้างพนักงานราชการ [2020-10-21]อ่าน:[2637]
19 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2020-02-12]อ่าน:[2115]
20 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[2239]
21 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2021-12-03]อ่าน:[3384]
22 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[2255]
23 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[3593]
24 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[2561]
25 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[1852]
26 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[2754]
27 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[2067]
28 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[2566]
29 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[2415]
30 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2021-03-10]อ่าน:[2089]
31 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[1991]
32 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[2405]
จำนวนทั้งหมด 32 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558