สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษาปีงบประมาณ2566 [2022-11-25]อ่าน:[28]
2 ด่วนที่สุด! การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 [2022-10-26]อ่าน:[255]
3 การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ (65) [2022-08-01]อ่าน:[651]
4 มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 [2022-01-04]อ่าน:[617]
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ว23/2564) + ลูกจ้างประจำ+บณร [2021-12-03]อ่าน:[1303]
6 คำร้องขอวุฒิการศึกษา [2021-10-01]อ่าน:[655]
7 ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2022-08-18]อ่าน:[1159]
8 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษา [2021-01-07]อ่าน:[782]
9 เค้าโครงเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2563 [2020-05-25]อ่าน:[1941]
10 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ทีดิน [2020-01-30]อ่าน:[950]
11 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[1484]
12 แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[2071]
13 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[1547]
14 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[2176]
15 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[1782]
16 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[1493]
17 สัญญาจ้างพนักงานราชการ [2020-10-21]อ่าน:[3105]
18 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2022-04-12]อ่าน:[2554]
19 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[2584]
20 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2022-06-28]อ่าน:[3943]
21 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[2747]
22 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[4741]
23 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[2832]
24 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[2266]
25 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[3206]
26 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[2451]
27 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[2953]
28 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[2762]
29 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2021-03-10]อ่าน:[2366]
30 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[2447]
31 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[2967]
จำนวนทั้งหมด 31 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558