สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 การย้าย ผอ.อำเภอ ครั้งที่ 2/2565 [2023-01-18]อ่าน:[63]
2 การย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 [2023-01-09]อ่าน:[103]
3 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษาปีงบประมาณ2566 [2022-11-25]อ่าน:[124]
4 ด่วนที่สุด! การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 [2022-10-26]อ่าน:[407]
5 การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานราชการ (65) [2022-08-01]อ่าน:[798]
6 มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 [2022-01-04]อ่าน:[698]
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ว23/2564) + ลูกจ้างประจำ+บณร [2021-12-03]อ่าน:[1425]
8 คำร้องขอวุฒิการศึกษา [2021-10-01]อ่าน:[727]
9 ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2022-08-18]อ่าน:[1244]
10 แบบฟอร์มค่าเป้าหมายสถานศึกษา [2021-01-07]อ่าน:[832]
11 เค้าโครงเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี2563 [2020-05-25]อ่าน:[2006]
12 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ทีดิน [2020-01-30]อ่าน:[1005]
13 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [2019-07-01]อ่าน:[1576]
14 แบบประเมินครูผู้ช่วย [2019-03-12]อ่าน:[2173]
15 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[1591]
16 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[2238]
17 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[1844]
18 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[1540]
19 สัญญาจ้างพนักงานราชการ [2020-10-21]อ่าน:[3211]
20 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2022-04-12]อ่าน:[2621]
21 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[2644]
22 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2022-06-28]อ่าน:[4003]
23 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[2818]
24 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[4929]
25 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[2880]
26 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[2332]
27 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[3295]
28 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[2534]
29 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[3007]
30 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[2847]
31 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2023-01-18]อ่าน:[2434]
32 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[2490]
33 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[3008]
จำนวนทั้งหมด 33 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558