สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
การจัดการศึกษาสายสามัญ

การจัดการศึกษาสายสามัญ

ระดับประถมศึกษา
     ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวม 20 หน่วยกิต และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชาประกอบด้วย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 1 พัฒนาทักษะชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 28 หน่วยกิต รวมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวม 24 หน่วยกิต และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชาประกอบด้วย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต1 พัฒนาทักษะชีวิต2 และพัฒนาอาชีพ รวม 32 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(กพช.) ไม่น้อยกว่า100 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวม 28 หน่วยกิตและกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชนพัฒนาทักษะชีวิต1 พัฒนาทักษะชีวิต2 และพัฒนาอาชีพ รวม 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิตและต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า100 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนหมวดวิชา เพิ่มเติมตามความต้องการในกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐานและกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
       1. สัญชาติไทย หรือคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕
       2. เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
            ระดับประถมศึกษา ไม่จำกัดพื้นความรู้
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องสอบได้วุฒิประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องสอบได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า30

วิธีการเรียนรู้
        1. การเรียนรู้จากกลุ่ม
        2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
        3. การเรียนรู้จากการเสริมความรู้
        4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
      1. การวัดและประเมินผลหมวดวิชา
      2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
      3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
      4. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

การเทียบโอนผลการเรียน
        ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา การเรียนรู้ และหรือจากการทำงาน การประสบการณ์ชีวิตหรือจากการประกอบอาชีพ มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรได้

เวลาเรียน
        ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่เทียบโอนผลการเรียนสามารถจบหลักสูตรก่อนได้การลงทะเบียน ทุกระดับการศึกษา ลงทะเบียนภาคเรียนละ
ไม่เกิน 2 หมวดวิชา กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 1 หมวดวิชา กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 1 หมวดวิชา

เปิด-ปิดภาคเรียน
      ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม
      ปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม
      ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน
      ปิดภาคเรียน 1 เมษายน
      ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558