สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
นายศุภกร ศรีศักดา
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.เชียงใหม่
นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.เชียงใหม่

>>สายตรงรองผู้อำนวยการ<<
หลักสูตร กศน.
การศึกษาสายสามัญ
การศึกษาต่อเนื่อง
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
โครงการอัเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา
ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษาสาย
สามัญที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน จ.เชียงใหม่
ข้อมูลงาน ศศช. update เม.ย.55
ข้อมูล กศน.ตำบล
ข้อมูลเครือข่าย กศน.
เบอร์โทรติดต่อ กศน.อำเภอ
แผนที่สำนักงาน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน ระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กับ กศน.อำเภอในสังกัด
คู่มือการหาพิกัดที่ตั้งด้วย Google
คู่มือการหาพิกัดที่ตั้งด้วย Longdo
คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
โปรแกรมE-Budget คู่มือโปรแกรม
คู่มือ ITstat

โปรแกรมITWหลักสูตร 51 2.0
รุ่นวันที่ 8 เมษายน 2557

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาสูงสุด Version ล่าสุด 1.1
คู่มือโปรแกรม ITW51
การตั้งค่าการใช้ โปรแกรม itw ใน lan
PhotoScape
คู่มือ PhotoScape
Chrome Browser
โปรแกรม PLS
คู่มือโปรแกรม Koratsite2.05
หนังสือเรียนกศน.(ฉบับปรับปรุง)54
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มขอย้าย(ข้าราชการ)
สัญญาจ้างครู กพด
สัญญาจ้างครูกศน.ตำบล
สัญญาจ้างพนง.ราชการ(ครู ศศช.)
สัญญาจ้าง(ครู ศรช.)
สัญญาจ้างบรรณารักษ์2555
สัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มขอมีบัตร
แบบฟอร์มมอบฉันทะ
แบบคำร้องขอย้าย พนักงานราชการ
แบบขอโอนย้ายข้าราชการ
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
การเบิกเงินงบประมาณ
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
แบบเบิกค่ารักษา พยาบาล
แบบขอรับเงินค่าครอง ชีพในส่วนของ ผู้ประกันตน
ใบลาป่วย
ใบลาพักผ่อน
แบบประเมินข้าราชการ
- ครูผู้สอน
- บุคลากรทางการศึกษา
- ลูกจ้างประจำ
- รายงานวันลา
แบบประเมินพนักงานราชการ
- ครูอาสาสมัคร
- ครูกศน.ตำบล
- สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1- 5
หลักเกณฑ์และแบบประเมินบุคลากรปี55
   
:: ภาพข่าวกิจกรรม กศน. ::
บรรยากาศงานรดน้ำดำหัวผอ.ศุภกร ศรีศักดา เนืองในประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ชาว กศน.เชียงใหม่ร่วมออกบูทอาหารและจัดขบวนแห่ กันอย่างสวยงาม...[รายละเอียด]
http://cmi.nfe.go.th กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาตามอัศยาศัย
***ด่วนสุด***

อำเภอที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน
1. ความก้าวหน้าการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
2. EIS (รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไตรมาส2/2557)
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2 )
4. GPA&PR ภาคเรียนที่ 2/2556
สามารถตรวจสอบได้ <<<ที่นี่>>>

 
เอกสารและรายงาน
>> แบบติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
>> ร่างเกณฑ์การประเมินรอบ 4 สมศ.
>> เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

*เอกสารการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุ 25 พ.ย.2556
>> คู่มือ กศน. อำเภอ
>> แบบฟอร์ม การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ2557
>> คู่มือภาคประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>> แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงาน ส่งเสริมการอ่านจังหวัดเชียงใหม่ (เมื่อ 13-14 มิ.ย.56)
>> เอกสารประกอบการประชุม ม.6 8เดือน เมื่อวันที่ 18มี.ค.56 ณ คุ้มภูคำ
>> การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2556
>> โปรแกรมEISฉบับล่าสุด <<ดาวน์โหลดที่นี่>>
>> แบบสำรวจความพึงพอใจใช้แบบฟอร์มเดิม หรือ ดาวน์โหลด
>> แก้ไขคู่มือการบันทึกการสำรวจ update 24 ธันวาคม 2556
เพิ่มเติม คู่มือการใช้งานระบบและการรายงาน
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เบอร์โทรติดต่อห้องพักในเชียงใหม่
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ แผนผัง แผนที่
 
ข่าวประกาศ
   
ข่าวพัสดุ / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อ หนังสือ กศน.ตำบล อ.แม่แตง ตั้งแต่ 10-29 เม.ย.57
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องสมุดประชาชน อำเภอฝาง
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง
>> ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือการเทียบโอนความรู้ กศน.อำเภอเมือง
>> - คู่มือกำหนดเลขครุภัณฑ์
- คู่มือการเปิดเผยราคากลางในระบบe-GP
*เอกสารการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุ 25 พ.ย.2556
>> เรื่องแจ้งให้ทราบ พัสดุกศน.อำเภอเรื่อง การเปิดข้อมูลหลักผู้ขาย (รายละเอียด)
   
Link ที่เกี่ยวข้อง
present กศน. จังหวัดเชียงใหม่ แสดงเมื่อวันที่ 16 พ.ย.55 ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว
 
:: สถิติผู้เข้าชม :: Website counter
สถานศึกษาในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน


ระบุ*
รายงานยอดรวมล่าสุด"การประเมินผู้ไม่รู้หนังสือของประชากรไทย และความต้องการทางการศึกษา" จังหวัดเชียงใหม่
* ขอให้อำเภอทบทวนวิธีการดำเนินการสำรวจการรู้หนังสือฯ จากคู่มือ(หน้าที่8 ข้อที่3) "ให้รายงานผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทย" เนื่องจากบางอำเภอไม่กรอกระดับการรู้หนังสือ(ตามผนวก2หน้าที่15) จึงไม่สามารถใช้ข้อมูลรายงานได้
E - Book
สื่อการเรียนการสอนจากเวปไซด์
แบบทดสอบระดับม.ต้น
 
กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ฯ
ศึกษานิเทศก์ฯ
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มงานอัธยาศัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 
www.cmi.nfe.go.th กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัศยาศัย จังหวัดเชียงใหม่