สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
นายศุภกร ศรีศักดา
ผู้อำนวยการ สนง.กศน.เชียงใหม่
นางมีนา กิติชานนท์
รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.เชียงใหม่

หลักสูตร กศน.
การศึกษาสายสามัญ
การศึกษาต่อเนื่อง
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
โครงการอัเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา
ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษาสาย
สามัญที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนต่างๆ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน จ.เชียงใหม่
ข้อมูลงาน ศศช. update เม.ย.55
ข้อมูล กศน.ตำบล
ข้อมูลเครือข่าย กศน.
เบอร์โทรติดต่อ กศน.อำเภอ
แผนที่สำนักงาน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน ระหว่างสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กับ กศน.อำเภอในสังกัด
คู่มือการหาพิกัดที่ตั้งด้วย Google
คู่มือการหาพิกัดที่ตั้งด้วย Longdo
คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
โปรแกรมE-Budget คู่มือโปรแกรม
คู่มือ ITstat

โปรแกรมITWหลักสูตร 51 2.0
รุ่นวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาสูงสุด Version ล่าสุด 1.1
คู่มือโปรแกรม ITW51
การตั้งค่าการใช้ โปรแกรม itw ใน lan
PhotoScape
คู่มือ PhotoScape
Chrome Browser
โปรแกรม PLS
คู่มือโปรแกรม Koratsite2.05
หนังสือเรียนกศน.(ฉบับปรับปรุง)54
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มขอย้าย(ข้าราชการ)
สัญญาจ้างครู กพด
สัญญาจ้างครูกศน.ตำบล
สัญญาจ้างพนง.ราชการ(ครู ศศช.)
สัญญาจ้าง(ครู ศรช.)
สัญญาจ้างบรรณารักษ์2555
สัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มขอมีบัตร
แบบฟอร์มมอบฉันทะ
แบบคำร้องขอย้าย พนักงานราชการ
แบบขอโอนย้ายข้าราชการ
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
การเบิกเงินงบประมาณ
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบเบิกค่าศึกษาบุตร
แบบเบิกค่ารักษา พยาบาล
แบบขอรับเงินค่าครอง ชีพในส่วนของ ผู้ประกันตน
ใบลาป่วย
ใบลาพักผ่อน
แบบประเมินข้าราชการ
- ครูผู้สอน
- บุคลากรทางการศึกษา
- ลูกจ้างประจำ
- รายงานวันลา
แบบประเมินพนักงานราชการ
- ครูอาสาสมัคร
- ครูกศน.ตำบล
- สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1- 5
หลักเกณฑ์และแบบประเมินบุคลากรปี55
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
:: ภาพข่าวกิจกรรม กศน. ::
 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหาร และบุคลากรกศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นางมีนา กิติชานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมเชิงปฤิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ <<ภาพกิจกรรม>>

 

พิธีเปิดงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557

 

อบรมครูที่ปรึกษา การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมครูที่ปรึกษาฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด <<ภาพกิจกรรม>>

http://cmi.nfe.go.th กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาตามอัศยาศัย
***ด่วนสุด***

กศน.อำเภอ ตรวจสอบ กศน.ตำบลที่ยังไม่ได้รายงานการสำรวจพิกัดที่ตั้ง ของสำนักงาน กศน.ตำบล การมีไฟฟ้า การมีอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
>>ตรวจสอบรายชื่อ
>>รายงานข้อมูลการสำรวจพิกัดกศน.ตำบล

เอกสารและรายงาน
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
คู่มือการนิเทศภายในของสถานศึกษา
>> เอกสารประกอบการอบรมครูที่ปรึกษาเทียบระดับสูงสุดฯ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 1-2 ก.ย. 57 (กศ.)
>> แบบติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
>> ร่างเกณฑ์การประเมินรอบ 4 สมศ.
>> เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

*เอกสารการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุ 25 พ.ย.2556
>> คู่มือ กศน. อำเภอ
>> แบบฟอร์ม การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ2557
>> คู่มือภาคประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>> แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงาน ส่งเสริมการอ่านจังหวัดเชียงใหม่ (เมื่อ 13-14 มิ.ย.56)
>> เอกสารประกอบการประชุม ม.6 8เดือน เมื่อวันที่ 18มี.ค.56 ณ คุ้มภูคำ
>> การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2556
>> โปรแกรมEISฉบับล่าสุด <<ดาวน์โหลดที่นี่>>
>> แบบสำรวจความพึงพอใจใช้แบบฟอร์มเดิม หรือ ดาวน์โหลด
>> แก้ไขคู่มือการบันทึกการสำรวจ update 24 ธันวาคม 2556
เพิ่มเติม คู่มือการใช้งานระบบและการรายงาน
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
>> เบอร์โทรติดต่อห้องพักในเชียงใหม่
 
ข่าวประกาศ
 
   
ข่าวพัสดุ / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร บ้านหนังสืออัจฉริยะ อ.สันป่าตอง 14-23 พ.ย.57
>> ประกาศสอบราคารถยนต์ใช้ในราชการ 1 คัน ณ 29 ต.ค. 57
>> - คู่มือกำหนดเลขครุภัณฑ์
- คู่มือการเปิดเผยราคากลางในระบบe-GP
*เอกสารการอบรมระเบียบการเงินและพัสดุ 25 พ.ย.2556
>> เรื่องแจ้งให้ทราบ พัสดุกศน.อำเภอเรื่อง การเปิดข้อมูลหลักผู้ขาย (รายละเอียด)
   
Link ที่เกี่ยวข้อง
present กศน. จังหวัดเชียงใหม่ แสดงเมื่อวันที่ 16 พ.ย.55 ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว
 
:: สถิติผู้เข้าชม :: Website counter
สถานศึกษาในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
ระบุ*
รายงานยอดรวมล่าสุด"การประเมินผู้ไม่รู้หนังสือของประชากรไทย และความต้องการทางการศึกษา" จังหวัดเชียงใหม่
* ขอให้อำเภอทบทวนวิธีการดำเนินการสำรวจการรู้หนังสือฯ จากคู่มือ(หน้าที่8 ข้อที่3) "ให้รายงานผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทย" เนื่องจากบางอำเภอไม่กรอกระดับการรู้หนังสือ(ตามผนวก2หน้าที่15) จึงไม่สามารถใช้ข้อมูลรายงานได้
E - Book
สื่อการเรียนการสอนจากเวปไซด์
แบบทดสอบระดับม.ต้น
 
กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ฯ
ศึกษานิเทศก์ฯ
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มงานอัธยาศัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 
www.cmi.nfe.go.th กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัศยาศัย จังหวัดเชียงใหม่